БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВИ НА СТИХОСЛОЖЕНИЕТО 5 – ИГОР ВИСОЦКИ

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Преводна проза  Цикъл: ДРУГИ ПРЕВОДИ

21. Авторът винаги е прав. В известния конфликт между Незнайкото  и критиците на поезията му намира място осмиването на самобитността на автора, употребил римата “палка – сельодка”, от което следва да се подразбира естетико-педагогическото възпитание от люлката на човечеството. Обаче тази рима е къде по-достойна от хилядите рими, вълнували класиците – именно със своята оригиналност. В руския език няма думи, които да не биха могли да се римуват.

22. Абсолютно недостойно е да се римуват помежду си глаголи. Хубава рима е тази, която изглежда очевидна само след факта на нейното огласяване.


23. Ако от стихотворението може да се изхвърли ред, без загуба за смисъла, то това следва да се направи.

24. Младата душа винаги я тегли към поезията, да освежи света с издънки от нова зеленина.  И за всеки оял се пръдльо не представлява никаква трудност  да овони тази зеленина с гнили желъди. Затова: първо трябва да ви тегли не към авторитетите, а към светлината на собствената ви истина, и второ – да се упражнявате на мъдрост в опитите си за прераждане. Да се упреква младата душа в графоманство е общочовешко престъпление.


25. Стихотворецът, познал усещането за щастие в процеса на стихотворчество и не търсещ никаква похвала, може да бъде спокоен за съдбата си – тя няма да го разглези; но користта му е много по-висока от тази на стихотворците-популисти.

 

оригиналът:

1.       Автор всегда прав. В известном конфликте Незнайки с критиками его поэзии имеет место осмеяние самобытности автора, употребившего в рифму «палку» с «селёдкой», что подразумевает эстетико-педагогическое воспитание колыбели человечества. Однако сия рифма куда более достойна тысяч и тысяч прочих рифм, волновавших классиков — именно своей ортогональностью. В русском языке нет слов, которые меж собой не рифмуются.

2.       Совершенно недостойно рифмовать меж собой глаголы. Хорошая рифма та, которая кажется очевидной лишь по факту её огласки.

3.       Если из стихотворения возможно выбросить строфу без ущерба для смысла, то сделать это необходимо.

4.       Юная душа всегда тянется к поэзии, вечно освежая мир побегами новой зелени. А любому кряжистому пердуну не составляет особого труда обвонять эту зелень гнилыми желудями. Посему: первым следует тянуться не к авторитетам, но к свету своей истины, а вторым — упражняться в мудрости и попытках перерождений. Упрекать юную душу в графоманстве — общечеловеческое преступление.

5.       Стихотворец, знакомый с ощущением счастья в процессе стихотворчества и не ищущий ничьей похвалы, может быть спокоен за свою судьбу — она его не избалует; но корысть его много выше стихотворцев-популистов.


2006-04-13