БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Война

Ники Русиновски (djsupermax)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл:

Докато философията, която провъзгласява една раса
за висша и друга за нисша
бъде окончателно и завинаги дискредитирана и забранена,
навсякъде ще има война, аз казвам война.
И ще бъде така докато няма повече първа класа
и втора класа граждани на една нация,
докато цвета на човешката кожа
стане не по-значим от цвета на очите.
Аз казвам война
и ще бъде така докато основните човешки права бъдат еднакво
гарантирани на всички без значение на расата им.
Tова е война.
И ще бъде така до деня,
в който мечтата за траен мир, световно гражданство,
власт на световния морал
си остава само мимолетна илюзия,
преследвана, но никога непостигната.
Сега навсякъде е война, война.
И докато позорните и нещастни режими,
които държат нашите братя в Ангола, в Мозамбик,
Южна Африка в нечовешко робство,
бъдат съборени и напълно разрушени,
то навсякъде ще има война, аз казах война.
Война на изток, война на запад,
война горе на север, война долу на юг,
война, война, слухове за война.
и до деня, в който африканския континент
не познае мира, ние, африканците, ще се борим.
Смятаме, че е необходимо и знаем, че ще спечелим
след като сме уверени в победата
на доброто над злото, доброто над злото, доброто над злото.
Доброто над злото, доброто над злото, доброто над злото...

WAR Until the philosophy which hold one race Superior and another inferior Is finally and permanently discredited and abandoned Everywhere is war, me say war That until there are no longer first class And second class citizens of any nation Until the colour of a man's skin Is of no more significance than the colour of his eyes Me say war That until the basic human rights are equally Guaranteed to all, without regard to race Dis a war That until that day The dream of lasting peace, world citizenship Rule of international morality Will remain in but a fleeting illusion To be persued, but never attained Now everywhere is war, war And until the ignoble and unhappy regimes that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa sub-human bondage Have been toppled, utterly destroyed Well, everywhere is war, me say war War in the east, war in the west War up north, war down south War, war, rumours of war And until that day, the African continent Will not know peace, we Africans will fight We find it necessary and we know we shall win As we are confident in the victory Of good over evil, good over evil, good over evil Good over evil, good over evil, good over evil WAR - Bob Marley (оригиналният автори и изпълнител), Sinead O'Connor и други


2006-04-03