БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Франциск Асизки - Химн на Брата Слънце

Деян (Дъто)

Раздел: Преводна поезия  Цикъл: Преводи


Франциск Асизки - Химн на Брата Слънце

Всевишни, Всемогъщи, Всеблаги Боже,
всички похвали са за Теб, всичката Слава, всичката Чест и всички Благословии.
За теб самият, Всевишни, нека ти принадлежат
и никои човешки устни не са достойни да произнесат Твоето Име.

Хвала на Тебе, Боже мой, с всичките твои създания,
особено нашия Брат Слънце,
който е Денят, чрез който Ти ни даваш Светлина.
И Той е красив и сияе с Велик Разкош
и на Теб Всевишни, той уподобява.

Хвала на Тебе, Боже мой, чрез Сестрата Луна и звездите,
в Небесата ти ги правиш ярки, скъпи и светли.

Хвала на Тебе, Боже мой, чрез Братята Вятър и Въздух,
и ясни и бурни, и всички настроения на времето,
чрез които Ти цениш всичко, което си сътворил.

Хвала на Тебе, Боже мой, чрез Сестрата Вода,
толкова полезна, смирена, скъпоценна и чиста.

Хвала на Тебе, Боже мой, чрез Брата Огън,
чрез когото Ти осветяваш нощта
и той е красив и игрив, и здрав, и силен.

Хвала на Тебе, Боже мой, чрез нашата Сестра,
Майката Земя,
която ни поддържа и управлява,
раждайки различни плодове с цветни билки и цветя.

Хвала на Тебе, Боже мой, чрез тези, които дават прошка
от любов към Теб и търпят болест и изпитание.
Благословени са тези, които търпят в мир,
от Теб Всевишни, те ще бъдат коронясани.

Хвала на Тебе, Боже мой, чрез Сестрата Смърт,
от която никой жив не може да избяга.
Нещастие за тези, които умират в смъртен грях!
Благословени са тези, които Тя намира, изпълнявайки твоята воля.
Втора смърт не може да им навреди.

Хвалете и благославяйте Моят Бог и му благодарете,
и му служете с голямо смирение.

28.11.2005


Francis of Assisi - Canticle of Brother Sun

Most High, all-powerful, all-good Lord,
All praise is Yours, all glory, all honour and all blessings.
To you alone, Most High, do they belong,
and no mortal lips are worthy to pronounce Your Name.
Praised be You my Lord with all Your creatures,
especially Sir Brother Sun,
Who is the day through whom You give us light.
And he is beautiful and radiant with great splendour,
Of You Most High, he bears the likeness.
Praised be You, my Lord, through Sister Moon and the stars,
In the heavens you have made them bright, precious and fair.
Praised be You, my Lord, through Brothers Wind and Air,
And fair and stormy, all weather's moods,
by which You cherish all that You have made.
Praised be You my Lord through Sister Water,
So useful, humble, precious and pure.
Praised be You my Lord through Brother Fire,
through whom You light the night
and he is beautiful and playful and robust and strong.
Praised be You my Lord through our Sister,
Mother Earth
who sustains and governs us,
producing varied fruits with coloured flowers and herbs.
Praise be You my Lord through those who grant pardon
for love of You and bear sickness and trial.
Blessed are those who endure in peace,
By You Most High, they will be crowned.
Praised be You, my Lord through Sister Death,
from whom no-one living can escape.
Woe to those who die in mortal sin!
Blessed are they She finds doing Your Will.
No second death can do them harm.
Praise and bless my Lord and give Him thanks,
And serve Him with great humility.

1224


P.S. Преводът e направен по английският вариант.

Франциск Асизки (1181 - 1226)


2005-11-29