‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от чезал
 
—ќћќЌ≈∆ј - ќтражение I
»мето
ѕансион
–еклама банер 5 

ќтзиви за "»мето" - чезал

ƒата јвтор «аглавие
05-03-2007 absolute «а ѕрепоръчано!
ј какво е јкелдама любознателните могат да узна€т тук: http://www.bgbible.com/dic/w.php?90

„езале, пак си вършал като хала на хармана! ѕоздрави!
06-03-2007 чезал Re:(absolute)
Ѕлагодар€! »мах желанието да дам много храна за проникновени€ читател. Ќо освен јкелдама има още едно нещо, което изисква специални знани€, дори за добре познаващи€ ѕисанието читател. «атова почти без да прав€ гласен прочит на написаното от себе си, ще об€сн€ това второ нещо.

Ѕожието(а в разказа Ц винаги нежеланото, преследващото, съдбовното) име на сестра ѕарадидома иде от paradidomi, което означава Упредавам на н€когоФ, Упредостав€мФ, УотвеждамФ и се отнас€ до предателското де€ние на ёда. ј ортодокси€та е твърдо убедена, че това де€ние е иде€та за злата постъпка. ћакар каузално погледнато, предателството на ёда да е довело до разпването, а и до възкресението Ц двете евангелски събити€, на които се основава в€рата Ц то христи€нинът(÷ърквата) не см€та, че предателството тр€бва да се оправдава, още по-малко да се одобр€ва. јкцентът е добре да се постав€ върху мотивите на ёда. ј те са парите(ћамона) и идат от —атана, който се е вселил в него. ЌоЕ

¬ Уѕоследното изкушениеФ на  азандзакис, за което сам авторът казва, че е художествено произведение, се провежда следни€ диалог между »сус и ёда.

У- ёда, брате мой, дойде часът. √отов ли си?
- ќще веднъж, рави Ц защо избра мен?
- “и си най-силни€т, знаеш това; другите н€ма да издържат; отиде ли, говори ли си с първосвещеника  а€фа?
- √оворих: иска, казва, да знае кога и къде?
- ¬ нощта на ѕасха, да му кажеш, след пасхалната вечер€, в √етсиманската градина; смелост ёда, брате мой: аз също си давам смелост.

Е..н€колко страници след товаЕЕ

- ўе издържиш, ёда, брате мой; Ѕог ще ти даде сили, колкото не ти достигат, защото тр€бва; тр€бва да бъда убит, а ти да ме предадеш; ние двамата тр€бва да спасим света; помогни ми.
ёда сведе глава, а след малко се произнесе:
- јко тр€бваше ти да предадеш учител€ си, щеше ли да го сториш?
ƒълго остана замислен »сус; най-сетне изрече:
- Ќе, бо€ се, че н€маше да мога; затова и Ѕог се смили над мен и ми вмени по-лесни€ дълг: да бъда разпнат.Ф

У≈вангелието на ёдаФ, което наскоро беше преведено е гностическо евангелие (и поражда спорове, които според мен са спорове между душици, на които по би им прил€гало да спор€т за достойнствата на двата големи софийски отбора). —ъдържанието на това евангелие, за което  азандзакис си е н€мал представа, развива в малко по-лаконичен вид неговата теза.

“ам ’ристовите думи са следните:

УЌе ми се противете. ¬секи има звезда.Ф(това аз използвам в разказа, като превръщам звездата във второто, преследващото(парадидомичното) божие име).

У“и(към ёда), ще станеш тринадесети€т и ще бъдеш отлъчен от другите родовеЕ и един ден ще получиш власт над т€хФ(тази тринадесетност на ёда е избраността, неговата най-първа звезда, както и аналог на думите на »сус от романа на  азандзакис Ц У“и си най-силни€т, знаеш това; другите н€ма да издържатФ.)

» най-красноречивите думи от евангелието Ц
УЌо ти (ёда) ще се въздигнеш над всички т€х. ѕонеже ще принесеш в жертва човека, в когото съм облечен.Ф
----------------

»ма една поговорка, че при€тел в нужда се познава. »де€та е, че при€телите си дължат помощ. ј аз мисл€, че ти€ твърдени€ имат по-скоро второстепенна важност. ѕри€телството е преди всичко парадидомично. ѕри€тел€т е истински при€тел, само ако успее с идеи и действи€ да отскубне другар€ си от един св€т и да го отведе в друг. ƒа подрони неговата тукашност и да го пренесе в една тамошност.

»нтересът на мъжете към тайни братства пон€кога е хомосексуален(ќќƒ-та, партии, футболни пристрасти€ най-често са обединени€ от подобен тип), липсата на жени обикновено е съмнителна. Ќо в сво€ здрав аспект братството е при€телството. ¬торите, братските имена, които всеки от т€х получава, са имената на съдбата, звездни, иницииращи, парадидомични имена. ¬ УƒюнФ на ‘ранк ’ърбърт е разгърната една женска секта(—естринството), ко€то за мен е най-сполучливи€т и най-истински пример за парадидомичната реалност, разбира се, извън христи€нството.

∆ивотът е парадидомичен! ¬ едно друго гностическо евангелие се казва У—тани минувачФ. “оест така живей, че просто мини през живота, а той ще те отведе на едно друго м€сто. ўе те предаде на това друго м€сто.


07-03-2007 вал_и ~***~
ѕитам се - дали този ёда н€ма да го настигнат и имената “адей и Ћевей?
07-03-2007 чезал Re:(вал_и)
ћен май ме сърби да си тълкувам разказа и въпросът ти ми дава та€ възможност. √ладен съм за такива въпроси. ћакар отговорът ми на конкретни€ въпрос да е Ц не, в никакъв случай. »ма двама ёда и по-в€рно би било да си останат двама.

–азликата между ёда »скариотски и ёда, ’ристови€ брат по баща, наречен “адей и Ћевей, е от същи€ тип, каквато е разликата между ёда »скариотски и апостол ѕетър( ифа). “очно тази разлика осмисл€ иде€та в мо€ разказ Ц а т€ е иде€та за името като ценност, а не името като визитка, като стилизирана заврънкулка в постна биографи€.

ќсновното психологическо правило е, че ако една нагласа добие доминиращо положение, нейната противоположна нагласа се отрича, изтиква се в несъзнаваното и там става малоценна. јла в несъзнаваното животът не спира, там подтиснатото гледище започва да оказва скрито въздействие. ƒокато, рано или късно, не преобърне нещата. “ова преобръщане се нарича енантиодроми€.

ќртодоксалната нагласа така цени апостол ѕетър и дотолкова охулва ёда »скариотски, че доста би се възмутила, ако ќтречител€т бъде поставен на равна нога с ѕредател€. Ќо гностическата нагласа с удоволствие нанас€ множество удари в лицето на ортодоксалното течение. «а н€кои гностици  аин е извършил добро, като е убил јвел, защото така се е опълчил срещу самозвани€ бог(ƒемиурга). √ностиците считат, че зли€т бог държал јдам и ≈ва в райско неведение, за да не могат те, да позна€т сво€та същност. “ой им е забранил да се докосват до двете светлинни дървета, защото ревнувал. ѕървите човеци носели в себе си искра от ѕлеромата, сам ƒемиургът не притежавал такава. «ми€та, един по-раншен ’ристос, дошла и дарила смелост на јдам и ≈ва. “ака те посегнали към «нанието(√носиса)(€бълката).

„овешкото име е формулата на съзнаваната човешка нагласа. Ќесъзнаваната нагласа има друго, обратно и малоценно име. ѕървото име е моето лице, второто е мо€та с€нка. ј с€нката преследва, затова и второто име е парадидомично.

ƒа се наричаш “адей и Ћевей(УхвалещФ и УсърдеченФ) има толкова положително звучене, че едва ли тези имена са парадидомични. ѕетър и  ифа означават УскалаФ.  атолиците много държат на тази скалност, те на не€ се държат. ѕетровото име е още един пример за не-парадидомично име.  олкото повече едно име е, как да кажа, конвертируемо, приемано, толкова повече в психичните тъмнини зажив€ва едно огромно и заплашващо име. » то е »мето!

јпостол ёда(“адей и Ћевей) е изжив€л едно отречение на брата си »сус. “о е тогава, когато заедно с Ѕогородица и останалите »сусови брат€ и сестри кан€т ’ристос да се откаже от месианството си и да се върне в дома си. ѕетровото отречение е идентично с “адеевото, първи€т апостол три пъти се отрича от ћеси€та.

ќтречението е изтикване на нежеланата нагласа, защото е неизгодна към момента, в несъзнаваното. “адей и ѕетър прав€т това. ¬ часа на отречение ’ристос е превърнат в малоценен. ј психологически малоценни€т ’ристос еЕ јнтихристът. »ли ёда »скариот. ћалоценни€т ’ристос е парадидомичен, ёдов. “ой започва да преследва, неговата с€нка расте и расте.

ќтречителите най се страхуват от предателства. ¬ техните очи статуквото е свръхценно и те не могат да приемат подм€ната му. ¬ гностически смисъл ёда е приел да бъде търсен и открит от своето второ, парадидомично име, той е имал силата за това. Ќовото име го е отвело в една страшна съдба, тъй както второто име на »сус Ц ’ристос Ц го е предало на заколение, той е бил избран(помазан) да бъде разпнат.

«атова и мо€т отговор на тво€ въпрос е Ц не. “адей и Ћевей не са преследващи, парадидомични имена. “е не са »мето! »мето е отворена врата, през ко€то влиза една не каква да е съдба, а съдба-нежелана.

07-03-2007 вал_и Re:(чезал)
¬сичко това го разбрах, е, не още като прочетох. “р€бваше да помисл€ малко, даже не малко. Ќо аз съм мислила за ёда и признавам, негови€т образ най-много ме вълнува. ”сещам ц€лата енерги€, ко€то си вложил в разказа, разбирам желанието ти да го об€сн€ваш. Ќе затова обаче ти написах този отзив - казах "наглас" един въпрос, който е по-скоро реторичен.
 ато човек-"паралакс" ти предложих моето виждане. ёда е тр€бвало да стане предател, той не е можел да не стане, никой е н€мал избор, такава е била Ѕожи€та вол€. ƒопада ми верси€та, че се е обесил, може би поне това е било акт на неговата вол€. »ска ми се да е така.“ой всъщност е извършил онова, без което »исус не би бил ’ристос. “ака, осигур€вайки неговата смърт, той всъщност е допринесъл за възхвалата - и на —ина, и на ќтца. ј ’ристос го на рича"друже" - какво, ако не сърдечност е това? “а като те питах, всъщност изразих надеждата си , че тези имена ще го намер€т, без да претендират, че са »мето. » нали студентите затвориха вратата( сигурна съм, че не е случайно). Ќека си стои затворена. ≈, това е вобщи линии мо€т "твой" разказ. ƒано н€кой не ме анатемоса :)))
» последно - мислех да пиша за ёда, но ти просто ме обезсърчи. ѕоне засега:)))
08-03-2007 чезал Re:(вал_и)
јко ёда е изпълнил Ѕожи€та вол€, то ёда е извършил това, което е тр€бвало да се извърши. Ќо въз основа на този силогизъм, ние не можем да съдим за личността на ёда. »наче бихме твърдели, че изстрелът в глезените ми е оправдан, защото повал€йки ме на зем€та, той ме е спасил от изстрела, който е щ€л да се забие в челото ми. јко мотивите на ёда са били зли(а тези на изстрела в глезените ми безспорно са такива), то ортодокси€та е справедлива в отношението си към него. ќртодоксалното об€снение е, че божи€та премъдрост е съум€ла да извлече доброто от злите мотиви на ёда, което пък значи, че сатаната така и не усп€ва да удържи победа над Ѕога.

¬ една от приказките на Ўехеразада соколът на един принц посто€нно бутал и разливал чашата му с вода, докато той се опитвал да утоли жаждата си в пустин€та. —поред принца, соколът вършел това, защото желаел да пие пръв. ¬ гнева си принцът отр€зал крилете на сокола. ¬ него момент вид€л как погледът на птицата сочи нагоре. “ам, от устата на една зми€, вис€щата от клоните на близкото дърво, се стичала отрова в чашата на принца. Ќаши€т въпрос е Ц ами, ако ёда е като сокола на принца?

ёда се е обесил. «ащото се е разка€л? јко е така, то €вно наистина е предал »сус заради пари. …оан казва, че просто се пукнал и вътрешностите му излезли, с€каш се е самоанихилирал.

» аз като теб се вълнувам от образа на ёда. Ќие се питаме, защо го е направил? “а ние не бихме го направили? »ли бихме? Ќо защо? «а тридесет сребърника? ¬инаги има опасност аз сами€т да стана ёда, да се разпозна€ като ёда. “огаваЕ

Ето е като пределна ситуаци€, човек не се нуждае от знани€, за да € изживее. ƒостатъчно е да има живот(въпросителни) в него. ј в това Ц м€сто за обезсърчение н€ма.
Ћични отзиви
ƒата јвтор «аглавие

 
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
23-09 ¬реме да се обичаме
23-09  афез за в€тър
23-09 Why, Rules?
23-09 Ќощта на чудесата
22-09 јдрес
ѕълен списък