‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от Ћудетино
 
ѕриказка за цар€ и кучето
¬секи помисъл
—тъпки към безкра€ - едно претенциозно четиво
ѕът€т
„етири истории от н€къде
”тре
Ќе съм
ћъдрецът
’върчило
—ветовната река
ƒа свириш на пиано
ѕритча за котката
Ѕели€т гълъб
ќбещание
–екламен банер 5 
»ван ћилтонов Ќиколов(Ћудетино)>>¬секи помисъл  
¬секи помисъл
  »ван ћилтонов Ќиколов (Ћудетино)
  –аздел: –ј« ј«»  

—м€там да се отпусна, разле€, всичко да огре€.
ƒа се отдам, предам на разкъсващите ти ръце.

1.

јз съм тук отново, не знам дали въобще н€кой усеща €сно това. ¬инаги са били малко хората, които са усещали моето присъствие, а и за да го направ€т тр€бва да са приели безропотно моето същестувуване и да са се доверили, отдали на своите най-висши сетива. ѕо скоро ме усещат като предчувствие, заплаха, време за разплата. ƒа аз отново съм тук и брод€ по улиците, брод€ така както съм го правил стотици пъти из всички градове, градчета, селца и забравени от бога, но не и от мен места. „ерни€т ми плащ се разв€ва от в€търа. Ѕрод€ и прецен€вам, не са се променили много неща, а времето от последното ми идване не беше скоро. Ћица, лица на отпуснатост, лицемерие и похот. Ћица на хора и хорските лица са запълнили улиците, прел€ли ги и се разпострели навс€къде из зем€та. „овешката смрад е изпълнила вс€ка частица, всеки мирисен атом. Ќищо не може да € промени, нито скъпите парфюми, нито любезните погледи и привидно добрите намерени€, защото аз виждам отвъд и това, което виждам ми е до болка познато. јз съм ќтвъд и всички тези хора са просто жалки подоби€, подоби€ които дори ги е страх да говор€т за мен и прикриват всичко зад маската на морала. ћорал измислена дума...
—трана музика, барабани, тим тами в музиката н€ма морал, в нито едно изразно средство не тр€бва да има морал. Ќа всеки му е дотегнало от морала дори на мен, който никога не съм знаел точни€т смисъл на тази дума. јбстракните пон€ти€ винаги са ми били трудни за разбиране, възприемах най вече човешките пон€ти€ вплели се във всеки един от т€х Ц страх, власт, разруха. ’ората б€ха вируса на тази зем€, вирус който може би след многохил€дна еволюци€ и достатъчно външна помощ би могъл да се развие в нещо друго, но кой имаше толкова време? ѕреди дори и аз се б€х заблудил и гласувал още време на тези вече мерзавни ми същества. “е не знаеха какво е благодарност, ако им отпуснеш малко стават алчни, отпуснеш ли им повече това води до разруха. ’м. ƒа, ще им дам и този път, но не време, а всичко което пожела€т.
јз съм контролен орган - може би дон€къде точно определение. –азбира се човешката система е до гол€ма степен саморегулираща се. ÷икълът на живота и т.н., но винаги има нужда от взимане на по-големи, по-мащабни решени€. ≈дин вид допитване до експерта, а този експерт б€х именно аз. ≈ксперт по живота и смърта, по живота, защото без смърт не би имало живот.
Ќосех се по прашни€т следобен път, съзр€х скитник свил се на кълбо и дремещ неспокойно. ƒоближих го. –азруха.

2.

¬ъпреки неумолимото слънце и топлината му разливаща се наоколо, скитникът се беше увил в дебелата си може би и единствена, вълнена дреха. “ози човек, този човек бе прекалено близо до дъното, точно нужни€т ми за целта. ƒоближих го, т€лото му от време на време даваше външни признаци на неспокойни€т му сън, ту потръпване, ту от устните му се изтръгваше стон. —ън€т му :
“ой отново на таз уличка. ’ората го отминават. “ой гледа след т€х и отново простр€л длан за милостин€. “е върв€т и с€каш не го виждат, върв€т дори неотдел€йки му късче внимание. —тои така, после става и тръгва, на една пейка е седнала възрастна двойка. “ой ги доближава, дочува разговора им. –азвесел€ва се, та те не го усещат. —еди надвесен над т€х вече пет минути и слуша безмислени€т им разговор, а усмивката му постепено изчезва от лицето.
- »звинете.
Ќикаква реакци€ те продължават - говор€т си затова как едини€т трудно ходил до тоалетна, за вчерашни€т многосериен сериал...
- »звинете Ц едва не извиква той.
...за времето, пенсийте, децата, внуците, цената на доматите...
Ќо не, не може да не го чуват. Ќадвесва се над ухото на жената и с всичка сила извиква.
- »«¬»Ќ≈“≈≈≈≈≈.
Ќикаква реакци€. ѕобесн€ва, замахва да удари жената, ръката му преминава през старческото и т€ло, като през въздух, а той седи онем€л.  акво?
—ъбужда се. ”сеща нещо страно да витае във въздуха, не би могъл да усети миризмата, но т€ е там, съвсем лека нотка, едва загатната нотка, по скоро предчувствие за мирис на пръст, пустота и изсъхнали цвет€. ¬ъпреки т€гостното усещане се опитва отново да заспи и не след дълго сън€т го унас€.

—ънува как отново обикал€, тича из този град, как никъде не се чувства желан, чувства се сам, неразбран и далеч от всичко.
ѕротегната ръка, отвърнат поглед,
вик за помощ, тишина.
Ќе, не мога повече така, нещо тр€бва да се промени с какво съм заслужил всичко това? ”сети нещо чуждо. Ћеден полъх и тътнещ глас.
- ≈то казвам ти, сега би могъл да промениш живота си, света. ѕросто се съгласи и ще имаш абсолютно всичко, което си помислиш.
“ой не в€рващ на думите, но пък и нежелаещ да пропусне евентуални€т си гол€м шанс каза.
- ƒа съгласен съм.  акво тр€бва да направ€.
- Ќищо. ѕросто отвори очи и знай, че всеки твой помисъл ще бъде изпълнен.
- ¬секи ли?
- ¬секи.
ќтвори очи. —транно. ќгледа се. ƒали пък не беше сън, не, не беше сън бързо се окопити. Ќе искаше толкова бързо да свърши всичко. ¬секи мой помисъл. ƒобре, значи смело.  ато начало бих искал да намер€ отн€къде малко пари. ќгледа се чу глух вик, погледна към м€стото - една странична малка уличка. ƒве фигури се боричкаха на зем€та, издигна се нож, след което р€зко се стовари върху паднали€т на зем€та.
- ≈й ти Ц той се затича към м€стото.
Ќападател€т стреснато го погледна, обърна и поб€гна. “ой се затича още по-бързо, вече бе там. „овекът лежеше бездиханен на прашната зем€, а до него и малко встрани се бе проснал портфейл. «апочна да се събира тълпа. “ой бързо грабна портфейла и го пъхна в джоба си и със забързани крачки се отдалечи. ѕъхна портфейла и не усети мокрото петно по него, петно от кръв. ’а, но нима е истина или бе просто случайност. ƒа видим бих искал да живе€ в хотел, в най-скъпи€т хотел. Ѕих искал да бъда безкрайно богат, да имам толкова, че никога през живота си отново да не се притесн€вам за нищо. ¬ същи€т този момент един от най вли€телните хора в града, получи инфаркт, по н€каква случайност той носеше фамилното име на скитника, а бе ли го носил това име допреди миг?!
—коро той вече бе в хотел, всъщност оказа се, че това е негов собствен хотел. Ќе можеше да пов€рва на цели€т този разкош, който го заобикал€ше, огромен креват, €сти€ за които само е мечтал, просторна спалн€, та за бога той имаше вече собствен хотел, не той имаше верига хотели. Ћежеше така и си мислеше, е вече се поустанових. ”смихна се. —лед което отново замисли.  райно време е да поправ€ и грешката, ко€то толкова ми тегнеше на душата, да взема дъщер€ си от дома за изоставени деца. ƒа, ще го стор€ още утре. ƒотогава ще си наема бодигардове, защото на толкова богат и вли€телен човек, като мен все н€кой ще се опита да направи опит за покушение.
Ќа други€т ден потегли със сво€та нова черна лъскава кола, караше € шофьор, а той седеше вътре заедно със своите двама охранители. ѕристигна в дома, отвън имаше две полицейски коли. “ой се опита да влезе.
- Ќе може господине, тук е извършено престъпление.
- ѕрестъпление ли, какво престъпление? ƒъщер€ ми е вътре.
- ƒъщер€ ви?!
- ƒа дъщер€ ми Ц той почервен€ като рак.
- ќтвлекли са едно от децата.
- Ѕоже мой Ц той изблъска полица€ и се затича към сградата. “р€бваше още вчера да € взема оттук, сигурно не€ са отвлекли. ƒа не€ б€ха отвлекли. “ой продължаваше да размишл€ва сигурно е н€ко€ гол€ма терористична организаци€, че ко€ друга би се заела с човек вли€телен и могъщ като мен, и роди се гол€ма и могъща терористична организаци€. —игурно с т€х има и вли€телни хора от правителството, и организаци€та вече имаше в своите редици вли€телни хора от правителството. Ќ€ма да е лесно Ц и не беше през следващите н€колко седмици издирването напразно продължаваше.

3.

Ћежеше в сво€та огромна спалн€, но т€ сега не го утешаваше, а напротив.  араше го да се чувства противен на себе си. —помни си Ц Увсеки твой помисъл ще бъде изпълненФ. ѕредстави си как спецотр€дите в този момент прав€т сво€та секретна операци€ и откриват дъщер€ му.  ак разбиват вратата, слизат по стълбите, тъмнината, изстрелите, виковете, вдигнатите ръце, белезниците и едно изплашено детско лице.
“елефонът извън€.
- ќткрихме €.

Ѕе слезнал от колата и вървеше, валеше. ≈то го кръстовището, а отатък е неговата дъщеричка, вид€ лицето й. «атича се към не€. ¬сичко му достав€ше удоволствие, всичко се бе наредило. —ветът бе толкова красив, всичко бе тъй прекрасно, че си представи как то изведнъж се сгромол€сва. ѕредстави си болезнено €сно - как кола лети по мокри€т път, леден полъх.  ак се опитва да спре, космическа тишина. «анас€, светът замр€ и той усети неизбежното. “ова негово съгласие, това негово съгласие си беше жив капан, защото рано или късно един невинен, мимолетен страх би сложил край на всичко. ѕо добре сега помисли си.
—вистене на спирачки, глух удар, смърт и една усмивка, усмивка на същество с черен плащ. ќпитите продължават Ц помисли си то.


 

© »ван ћилтонов Ќиколов ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2003-02-22

  ѕосещени€: 4221  ќтзиви: 2
  print ѕечат cards »зпрати на при€тел
   
 
 
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
22-02 13 черни котки - 2018
22-02 ƒвоеточие
22-02 јнтологи€ "Ћюбовна лирика Ѕуквите"
22-02 ¬реме да се обичаме
22-02 ѕътища
ѕълен списък