‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (4)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от йоли
 
 ратко, с обещание за спомен
«а Ќе€
’айку с в€търа
"¬ицове" на “уаман
Ќощта на бръмбара
* * *
* * *
“еори€
јдам V.S. ≈ва
≈тика на слонската задруга
* * *
јмстердам
Ќенакърнимо
¬ърни се, за да те обичам
—труктура
–екламен банер 5 
јнгел —ветославов —лавчев(йоли)>„ерупка>—труктура  
—труктура
  јнгел —ветославов —лавчев (йоли)
  –аздел: –ј« ј«»  
Ѕеше стъпил на ескалатора и стъпалата бавно го избутваха нагоре. ќтстъпи крачка назад и се озова в начално положение. Ѕеше малко объркан. Ќеочакван импулс го бе застигнал тук, на шестнайсети€ етаж, между магазините за спортни стоки и битовата част. Ќ€колко стъпки по-назад, на стената вл€во имаше една табела. Ќищо особено, всъщност. ¬ този трийсететажен супермагазин имаше поне, ”илко се опита да пресметне наум, като направи още една стъпка по-назад и по-надолу, поне 5000 ескалатора. «начи имаше поне 10000 такива табели. Ќо, това всъщност наистина го порази, за първи път € забел€зваше. » то защото табелата се беше нещо кривнала. Ќе беше истинска табела, впрочем, затова и не се беше накривила наистина. Ќе беше окачена на връвчица, защото н€маше на какво да е окачена; креп€ха € н€какви болтове, сигурно, или нещо магнитно, ”илко не беше... (стъпи пак назад) много сведущ и не можеше да каже на какво са окачени табелите. »ли пък направо са залепени? —игурно.  огато ”илко мина покрай не€ нещо привлече вниманието му, но не беше надписът, макар че сега само той му се въртеше в главата Ц У√равиескалатор. Ѕитова техникаФ. ¬същност едини€т ъгъл на табелата се беше олющил. «а миг ”илко си даде сметка колко неточна беше тази дума. ќтново стъпи на задното стъпало и се озова на нивото на шестнайсети€ етаж, после извика в съзнанието си образа на странната табела. Ќе, УолющенаФ не беше точната дума. УќлющенФ предполагаше н€каква тънка покривна... тънък покривен слой, може би бо€. »ли фолио, но твърдо. ћеко и гъвкаво пластмасово покритие би се УокъсалоФ. Ќо м€стото не беше УокъсаноФ. Ѕеше по... сещаше се за УмногопластовостФ, но не се сещаше как да преобразува тази дума, за да опише проблема с табелата. —€каш, с€каш... н€кой се беше подпр€л Ц ”илко отстъпи назад Ц на табелата, но е държал нещо остро. Ќе остро, а грубо; твърдо и... грубо, не с един връх, остър, а с много. Ќе можеш да направиш такава следа с ръка. Ќе е УожуленоФ, ожулена може да е ръката ти, ако € отъркаш о груба стена. “очно така, табелата беше УодрасканаФ. ≈дини€т ъгъл беше одраскан с нещо, но ”илко не можеше да измисли с какво. ћоже би н€кой се е подпр€л, но какво би държал в ръката си? ”илко си представи отново драскотините и запрехвърл€ в ума си разни неща, разделени в две групи Ц едните, които се над€ваше да могат да остав€т подход€щи следи, а другите - да ги получат. ƒокато отново отстъпваше по ескалатора осъзна колко малко знае за материалите, с които борави по принцип. ƒа ги познава не беше нужно, но можеше да помогне, а сега, докато се опитваше да изброи познатите си материали усети, че се повтар€ и се връща към най-веро€тните, които обаче не ги правеше по-веро€тни, отколкото са. Ќе можеше да се досети от какво е направена табелата или с какво е покрита и не можеше да измисли с какво би € одрал, така че да изглежда такава, каквато бе привл€кла вниманието му. “ака причината си оставаше неиз€снена (стъпка надолу по ескалатора), но резултатът беше налице. ўом ”илко освободи съзнанието си от въпроса за материала в него сам се намести надписът У√равиескалатор. Ѕитова техникаФ. Ќе беше проблемът в техниката. Ѕитова. ”илко не се беше запътил натам, но тр€бваше да мине през етажа, за да продължи по път€ си. «ащо ескалаторът беше УгравиФ? ƒокато правеше стъпка назад, озовавайки се отново на първото стъпало, се опита да погледне между стъпалата, които се мъчеха да го отведат на битови€ етаж. Ќ€маше пролука. «ащо пише УгравиескалаторФ? “ова УгравиФ начин ли е или... цел? јко идва от Угравитаци€Ф сигурно е цел. ”илко не знаеше друга дума, свързана с УгравиФ, освен Угравитаци€Ф. » съответно Ц Уантигравитаци€Ф. ≈два ли ескалаторът работеше на принципа на гравитаци€та. “ака де (стъпка назад), целта е да те изкачат (стъпалата) до горни€ етаж, в случа€ Ц УЅитова техникаФ, без да си мърдаш много-много краката. „овек тр€бва да си пази краката; в този супермагазин има сигурно 5000 ескалатора, ”илко се довери на предните си изчислени€; сигурно изкачването трае около половин минута, можеш да си провериш портфейла дали си е на м€стото, да прегледаш списъка с нещата за купуване или... или да си вдишнеш от... тубичката, ако си астматик, или нещо такова. ”илко пак стъпи на най-долното стъпало и плъзна поглед по съседната пътека, т€ пък слизаше от УбитовиФ към Успортни стокиФ. “ам беше друго, слизането е по-лесно от качването, можели са просто да сложат една гладка наклонена повърхност, но... тогава въпросът н€ма да е до стави, а до равновесие. ≈скалатор си е най-добре. Ќо ако е УгравиФ? —игурно работи с антигравитаци€, противопостав€ се, така или иначе, на гравитаци€та като ни бута или плавно ни спуска.  ато всеки ескалатор. »ма ли особен смисъл да пише на 10000 табели какви са подвижните стълби? ќсъзнаваше добре, че когато остарее ще бъде доволен, че стълбите се движат, но н€ма да му става по-леко, че са УгравиФ. ќтново стъпи в началото, погледна към краката си. —тъпалата б€ха еднакви, но това едва ли имаше нещо общо.  ой може да каже кое стъпало кое е? »ли колко са. —ъс сигурност са повече от едно, реши ”илко, дори но пръв поглед са повече от... петнайсет-двайсет. ѕетнайсет със сигурност. ќтстъпи и изпод краката му се по€ви още едно.  ак всъщност можеш да ги преброиш, без да ги спреш? Ќе можеш. “р€бва да бележиш едно и да го проследиш. ћожеш да го одраскаш като табелата, а най-лесно ще е ако просто нарисуваш нещо, н€какъв знак. “ова го подсети за нещо. »звика в съзнанието му картина, ко€то вече беше минала оттам скоро. „аст от стена, по ко€то н€кой беше рисувал. ќбразът беше от един от музеите на трети€ етаж, музей на строителството. ћакар само да минаваше оттам, на път от един до друг гравиескалатор, ”илко (отново стъпка назад) се спр€ за миг пред една витрина, а зад дебелото, или поне несъмнено здраво стъкло, имаше парче от стена, довлечена незнайно откъде. ”илко прочете надписите на об€снителното табло, но не разбра термините, нито разпозна името на града, където €вно стената е дел€ла жилище от... нежилище. —тената изглеждаше странно, но не само по един начин, а този, който привличаше вниманието на минувачите беше рисунката. Ѕеше изпълнена с нещо, което ”илко не познаваше (пак отстъпи), н€какъв особен вид бо€, изглеждаше н€как мека и €рка и съвсем не беше €сно какво изобраз€ваше. ¬се пак беше очарователна рисунка. ƒругата странност на парчето стена всъщност отпърво ”илко прие за странност на самото изображение, преди да го огледа. —€каш н€кой бе нар€зал рисунката на правоъгълници, но нар€зана бе стената. ÷ели€т експонат бе съчленен от странни паралелепипеди с неопределен червен цв€т. У“ухлиФ, реши ”илко, Уако правилно разчитам терминологични€ ред на надписаФ. ƒа приемем, че е тухла. ≈дно време се е стро€ло така (отстъпи надолу). ¬земаш много малки еднакви парчета и ги... УсъбирашФ? Ќе, Усглоб€вашФ! » ги сглоб€ваш в... сграда, веро€тно. ƒа, надписът сочи сградите като резултат. —ега сградите се отливаха на м€сто. “ова веро€тно означава, че така е по-добре, отколкото с тухли. Ќо не е заради принципа, реши ”илко, защото така е направен ескалаторът, нали? ћного парчета, които... се движат. ƒа, тухлите едва ли се движат една спр€мо друга, едва ли, беше уверен. ƒали тухлите имаха нещо общо с гравитаци€та, или поне с антигравитаци€та? —игурно биха ги нарекли УгравитухлиФ. ќсвен ако притурката УгравиФ не е измислена след тухлите. ≈стествено че не, ”илко отстъпи пак, тухлите н€маха нищо общо с гравитаци€та, освен, че се креп€ха една-друга; затова и, може да се каже, връзката УтухлаФ - Уантигравитаци€Ф е повече от косвена. ¬същност, макар че в различни аспекти, ”илко огледа стъпалата под краката си, в различни аспекти свръзката между тухлите (каква ли е била всъщност и впрочем тази свръзка?) е и връзката точно между тухлите и... сегашните стени, от каквото и да се отливат. ¬ъпросът е точно в свръзката, подсказа логиката на ”илко (слезе пак стъпало надолу). “€ е и разликата между стената от тухли и стената от... не-тухли. ¬тората стена е само от свръзка. јми разликата между тухлените свръзки и тези на ескалаторите? » гравиескалаторите.  ато се бе насладил на очукани€ (такъв беше) експонат ”илко беше обходил и останалите витрини. »маше още за тухлите. ”илко дълго разглежда разните образци, сигурно б€ха образцови, но все умът му се въртеше около свръзките и връзките. ћисълта му прехвърл€ше иде€та за разните комбинации от тухли и стълби, градеше всевъзможни строежи, но нещо все не се получаваше, въображаемата постройка се топеше. —тъпка по-назад и по-надолу. Ќещо липсваше, имаше нещо в основата, което шаваше и не позвол€ваше картината да се учлени. » без това ”илко не можеше да бъде сигурен как са изглеждали тогавашните сгради и изобщо постройки (ако изобщо между двете думи има разлика).  ак да си об€сниш какво е... защо(!) характерното и интересното на една тухла е в това, че е тухла? Ќе. „е е една! ѕо-точно - че е една от многото. “ова с€каш указваше нова връзка с ескалатора. » с УгравиФ-варианта (всъщност май връзката беше същата). ƒали гравиескалаторът беше това, което е, защото стъпалата му са свързани? ¬тори поглед върху т€х (отстъп) не показа нищо относно това какви са Уотношени€таФ между частите. √ъвкави Ц със сигурност, но още какви? ћожеше ли едно-единствено стъпало да го отнесе до УЅитови стокиФ? јко е достатъчно лек? ƒобре де, може ли да се придвижи само догоре (и пак Ц до долу)? ћоже би в това е смисълът да е УгравиФ.  оето би об€снило защо тухлите не са Ц сграда от една тухла не би била сграда. »ли би? ћожеш ли да знаеш? ƒокато едно-единствено стъпало би те пренесло през етажите, ако е достатъчно УгравиФ. ≈то това е Ц реши ”илко и слезе пак, пропускайки стъпало нагоре. “ова е! “ухлите се отличават от стъпалата на ескалаторите, по това че не могат да са УгравиФ. Ќад€ваше се, че правилно разбира нещата и природата на тези червени паралелепипеди. Ќ€какъв мисловен повей му подсказваше какъв е цели€т смисъл и го водеше далеч назад. «ащо са използвали тухли? ¬същност какво ще стане ако изчезне гравитаци€та? √лупав въпрос, придвижи се назад ”илко, глупав въпрос. Ќо все пак гравитаци€та е онова, без което не може. Ѕеше чел... —ети се за закона за запазване на енерги€та. Ќе, не беше този закон. “оест Ц този беше, но не се казваше така. ќпита с различни имена, но нито едно не му прозвуча познато.  акто и да е. —таваше дума за това, че всичко във вселената се стреми към състо€ние, в което енерги€та е възможно най-ниска. » при гравитаци€та Ц по-високо значи повече енерги€, н€каква, и обратно. «начи?  ато се вземат тухли и се подред€т и се свържат... какво се прави, всъщност? (ќтстъп) —ега това се прави с цели стени. » с гравиескалатори.  акво им е особеното на тухлите? ”илко се подразни, че е изгубил мисълта си. ƒа започнем отначало. ¬ началото бе имало √ол€м взрив, беше чел, н€ма значение, не си спомн€ше къде, там обаче пишеше, че всичко е започнало с √ол€м взрив. » когато е станал са се... УизмислилиФ, не е точно. У—ъздалиФ също. ƒа речем УопределилиФ законите на вселената. ‘изическите закони. » този за енерги€та. ¬ крайна сметка по този закон всичко щ€ло да се върне към онова, което се е взривило. Ѕез значение. ¬зривило се е всичко и част от възникнали€ ред е била гравитаци€та; ”илко се смути от твърде гол€мата свобода на предположени€та си, но слезе с още едно стъпало и продължи. «начи тухлите са един от начините за поддържане на реда далеч от вселенски€ край. ≈то това е особеното на тухлите и свръзката им - че са твърде малки, за да ти помогнат с нещо една по една, но ако ги събереш получаваш ред (”илко отново се подразни от мисълта си, този път заради драматичното звучене). ѕолучаваш постройка (или поне стена), а и получаваш и повърхност за рисуване. Ѕеше почти невъзможно вече да загубиш от мисловни€ си поглед тази ненатрапваща се, но много важна вътрешна структура. Ќе е като гравистъпалата, реши ”илко и пусна още едно пред себе си. —тъпалата служеха със сво€та... с това, че сто€ха винаги на разсто€ние едно от друго. ≈, добре, имаше значение връзката между т€х с тази между тухлите, но очевидно беше от друго естество.  акво точно, ”илко отказа да се замисли в момента. ѕо беше склонен да се замисли върху това, че можеш да рисуваш и върху стената от тухли, и върху подвижните стъпала на гравиескалатора...
Ќ€кой отзад побутна ”илко по рамото и го попита дали най-сетне ще се качи до УЅитови уредиФ или ще слезе от ескалатора. Ќо защо? Ќе знам, отвърна ”илко, пак пристъпи назад, бутайки се в интересуващи€ се и се оказа твърдо на шестнайсети€ етаж. У—портни стокиФ. ќгледа се. ќттук одрасканата табела не се виждаше. ”илко се замисли, после отново стъпи напред и не помръдна, докато не се озова горе.
 

© јнгел —ветославов —лавчев ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-06-18

  ѕосещени€: 4268  ќтзиви: 0
  print ѕечат cards »зпрати на при€тел
   
 
 
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
21-11 —ън€т на облачните птици
21-11 ≈лиза, но не по Ѕетовен
21-11 —ън€т на облачните птици
21-11 —екреты старого дома
21-11 «а книгите и хората
ѕълен списък