‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от toto
 
ѕърво съботата, после недел€та - политически анализ
ћјЌ»ѕ”Ћј“»¬Ќ» ј—ѕ≈ “» ¬ ј–јЅ— ќ-»«–ј≈Ћ— »я  ќЌ‘Ћ» “
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   ()>ѕолитика, истори€>ћјЌ»ѕ”Ћј“»¬Ќ» ј—ѕ≈ “» ¬ ј–јЅ— ќ-»«–ј≈Ћ— »я  ќЌ‘Ћ» “  
ћјЌ»ѕ”Ћј“»¬Ќ» ј—ѕ≈ “» ¬ ј–јЅ— ќ-»«–ј≈Ћ— »я  ќЌ‘Ћ» “
  ()
  –аздел: ѕублицистика

ћјЌ»ѕ”Ћј“»¬Ќ» ј—ѕ≈ “» ¬ ј–јЅ— ќ-»«–ј≈Ћ— »я  ќЌ‘Ћ» “ - историко-политически анализ

†††††† “еодор ’ерцел(1860-1904г.), като присъства на процеса УƒрайфусФ(капитан јлфред ƒрайфус, евреин на служба във френската арми€, обвинен в шпионаж в полза на ѕруси€, реабилитиран през 1906г., понеже се оказва, че е жертва на заговор), става свидетел и на вълната антисемитизъм, зал€ла ‘ранци€ във връзка с това дело. » стига до извода, че гонени€та над евреите ще престанат само, когато се отдел€т в собствена държава и затова тр€бва да преустанов€т опитите да се вмест€т сред другите народи. «ащитава иде€та си в книгата У≈врейската държаваФ, издадена през 1896г., и така полага основите на съвремени€ ционизъм Ц завръщане към отделно национално съществувание на израелски€ народ. —поред ’ерцел антиеврейството не е преходен, а посто€нен фактор и за да н€ма гонени€ над евреите те тр€бва да имат сво€ държава. У≈врейски€т въпрос е национален и може да се реши само чрез възстанов€ване ма еврейската държаваФ. “ова може да се осъществи само при масова концентраци€ върху собствена територи€. ј за да се осъществи тази иде€ е нужна територи€. –азглеждат се вариантите: јржентина, ”ганда и ѕалестина, по това време част от огромната “урска импери€.
†††††† — идейте си ’ерцел показва ко€ е тази зем€ - У»зраелФ. ¬ началото на XX век “урци€ е отслабена. √олеми и малки държави гледат апетитно към териториите й. ѕреди да започне I-та световна война, јнгли€, –уси€, ‘ранци€ и »тали€ вод€т преговори как да си € подел€т. артата по-долу онаглед€ва териториите, които е притежавала “урската импери€, превърнали се по късно в колонии на посочените Увеликите силиФ, които колонии, по-късно, се обособ€ват в отделни държави.†„рез договор между јнгли€ и ‘ранци€, подписан през 1916г, УѕалестинаФ се дава на јнгли€ Ц отразено на картата с†1.

http://www.box.net/shared/itikkbydj1†† —амата "ѕалестина" отблизо.

http://www.box.net/shared/p10el8khcl

††††††† Ћиниите са почти прави, с€каш са р€зали баница без УкъсметиФ Ц територи€ без особено значение, без природни ресурси, с площ 110 000 кв. км, почти колкото Ѕългари€ днес. A защо тази Убаница без късметиФ да не бъде шансът за разрешение на еврейски€ въпрос ?! ¬ъв връзка с войната јнгли€ изпитва остра нужда от ацетон, материал, необходим за производството на взривни вещества. ≈врейски€т учен-химик д-р ’аим ¬айцман, живеещ в јнгли€, разработва метод за получаването му, без да са нужни суровини от чужбина, като по този начин морската блокада на германски€ флот не може да накърни боеспособността на английската арми€. ѕридобил авторитет в английските политически среди, ¬айцман предлага проект на английски€ кабинет, в който се насто€ва ¬еликобритани€ да изрази Упринципното признаване на ѕалестина за Ќационален дом на еврейски€ народФ.†

†††† Ќа 2.XI.1917г. английското правителство подписва деклараци€, ко€то остава в истори€та като УЅалфурова деклараци€Ф, на името на въшни€ министър Ѕалфур, който € оповест€ва. ¬ не€ се признава правото на еврейски€ народ на национално възраждане в н€когашната му родина: Фѕравителството на Ќегово ¬еличество се отнас€ благосклонно към възстанов€ването на нацоинален дом за еврейски€ народ в ѕалестина и ще положи всички усили€ да облекчи постигането на тази целЕФ.
†††††† ѕрез 1918г. англичаните отвоюват ѕалестина от “урската импери€. «апочва масова емиграци€ на евреи от ц€л св€т към освободената територи€. ѕустеещите полета започват да се обработват и напо€ват. «алес€ват се десетки хил€ди декари с гори, лоз€, градини с портокали, лимони, маслини, смокини. «апочва развитие промишлеността.
†††††† ¬ —ан –емо през 1920г. ќбществото на народите(ќЌ) дава на јнгли€ ћандат за ѕалестина т. е. јнгли€ получава правото да се разпорежда с ѕалестина, съобразно клаузите на ќЌ за ѕалестина, а в т€х също изрично е записано, че ќЌ Уще отговар€ за привеждането в изпълнение на деклараци€та направена на 2.XI.1917г. (Ѕалфуровата деклараци€ Ц б.а.) от ѕравителството на Ќегово Ѕританско ¬еличество и одобрена от мнението на —ъюзническите —или, в покрепа за създаване в ѕалестина на национален дом за еврейски€ народЕФ.
†††††† ќбаче, ѕалестина, см€тана досега като район без особено значение, без природни богатства, поради което може да се даде на евреите, изведнъж се оказва незаменима. «авръщащите се евреи са безимотни и малоимотни и н€кои правителства, ангажирани в разрешаването на евреиски€ проблем, започат да се опас€ват, че в ѕалестина може да се създаде втора, след –уси€ Ц през 1917г., социалистическа държава. —ъщевременно ¬еликобритани€ разбира, че за да укрепи импери€та си (т.е. присъствието си) в района на Ѕлизки€ и —реден изток тр€бва да провежда политика в интерес на многомилионни€ арабски св€т. » създаването на еврейска държава в ѕалестина се блокира.
†††††† ѕрез 1922г., ”инстън „ърчил, по това време секретар по колониите, отдел€ 77% от ѕалестина и € предостав€ за създаване на арабска държава - У“ранс-…ордани€Ф(буквално - страна Уќттатък …орданФ, на изток от река …ордан), под управлението на емир јбдулах. “ака, в разрез с услови€та на договора от —ан –емо ¬еликобритани€ основава в ѕалестина две мандатни територии Ц УѕалестинаФ и У“ранс-…ордани€Ф, обозначени съответно с (1) и (2) на карта є 2.

http://www.box.net/shared/ynjayc1y4t


†††††† ƒостъпът на евреи в новата територи€ е забранен, докато арабите могат да посещават и двете. ј първоначални€т Ѕритански мандат над ѕалестина предвижда право на евреите да се засел€т във вс€ка част на обозначената с името УѕалестинаФ територи€. (ѕрез 1946г. јнгли€ Ублагослав€Ф пълни€ арабски суверенитет над У“ранс-…ордани€Ф, ко€то в 1950г., крал јбдулах преименува в У…ордани€Ф ). ќсвен това, јнгли€ предостав€ У√оланските възвишени€Ф, обозначени на карта є2 с (3), под мандата на ‘ранци€.† Ќа тези английски актове на разделение на ѕалестина, се противопостав€ президентът на —јў ”удроу ”илсън, който изпраща протест, защото това е Услучай на ощет€ванеФ в Уосигур€ването на неоспоримите библейски границиФ за създаване на държава за еврейски€ народ. ќбаче, јнгли€ продължава да отсто€ва намерени€та си и ги предостав€ пред ќбществото на народите (ќЌ) като получава неговата подкрепа - УѕалестинаФ се раздел€ на две. ¬место ќЅ≈ўјЌј“ј зем€, в ко€то да създаде Унационален домФ, народът »зраел попада в зем€, ко€то се преразпредел€ и е елиминиран от участие ! ¬еликобритани€ и ќЌ като ор€зват ¾ от първоначалната УѕалестинаФ и прехвърл€т наименованието й върху останалата ¼, постав€т началото на целенасоченото фалшифициране и манипулиране на историческите факти, свързани с този район - с УѕалестинаФ започва да се идентифицира само територи€та на запад от река …ордан, обозначена на карта є2 с (1). —ътворена е една нова УѕалестинаФ, ко€то за по-гол€ма €снота ще обознача с Уѕалестина IIФ ќбръщам специално внимание на този факт Ц след 1922г. целенасочено се Узабрав€Ф, че ¾ от територи€та на първоначалната УѕалестинаФ е предоставена за създаването арабска държава Ц “рансйордани€.  ато удовлетвор€ва териториалните искани€ на арабите в ѕалестина, в същото време, английското правителство се отказва от поети€ си ангажимент, деклариран в "Ѕалфуровата" деклараци€. » вместо да Уположи всички усили€ да облекчи постигането на тази целФ - създаване на еврейска държава, както повел€ва и изискването на ќЌ, јнгли€ отсега нататък полага всички усили€ да предотврати постигането на тази цел. “ова съдейства за нарастваване на териториалните апетити на арабите, което се израз€ва в разрастване на конфликтността им с евреите.
†††††† ѕрез 1929г. арабите искат забрана за евреите да се мол€т на У—тената на плачаФ в …ерусалим. »скане, придружено с насили€ Ц само в еврейските колонии ÷афад и ’еврон са изклани 130 деца, жени, старци. јнглийската войска въдвор€ва ред чак след седмица. ѕрез април 1936г. арабските въоръжени набези ескалират и продължават до 1939г. ¬зрив€ват и разрушават железопътната мрежа, нефтопровода, пътищата, пал€т нивите... ƒиверсии, убииства, грабежи Ц и срещу евреите, и срещу англичаните. ћотивите: јнгли€ да даде и останалата част от УѕалестинаФ Ц Уѕалестина IIФ, на арабите, а евреите - вън ! јнглийската администраци€ е принудена да въведе военно положение Ц 1937г.
†††††† ј ≈вропа вече се тресе от заканите срещу евреите. » трупаната със столети€ омраза срещу т€х стига сво€ апогей - започва II-та световна война, в ко€то се реализира Уќкончателното решение на еврейски€ въпросФ на хитлерова √ермани€. ¬место в ѕалестина, 6 милиона евреи отиват в пещите. ќт т€х 1,5 млн деца !Е ќт всеки трима евреи в ≈вропа, двама са унищожени. “ова не са войници, банкери, борсови спекуланти, магнати, а еврейската беднота, мизери€та от УгетаФ-та...
†††††† ѕрез февруари 1940г., английското правителство затвар€ Уѕалестина IIФ за еврейски имигранти, и по този начин с€каш съдейства за Уќкончателното решение на еврейски€ въпросФ . —ветовната общественост научава за истинските размери на небивали€т геноцид едва след кра€ на войната. » поиска час по-скоро да излекува раните, причинени от грубите дипломатически и политически грешки. јко евреите имаха сво€ родина, както им се обещаваше през 1917г., н€маше да имат тази трагична участ.
†††††† √узната си съвест, редица държавни политици решават да изми€т на 29.XI.1947г., когато √енералната асамбле€ на ќќЌ приема резолюци€ є 181 за основаване на еврейска държава в ѕалестина с площ 14 000 кв. км. У«аФ резолюци€та гласуват 33 страни; УпротивФ са 13(всички арабски); Увъздържали сеФ Ц 10. — резолюци€ є 181 Уѕалестина IIФ (23% от първоначално обещаната през 1917г.), се раздел€ още веднъж: за нова арабска и за еврейска държави. “ака, евреите получават 12% , а арабите - 88%, от първоначалната УѕалестинаФ Ц карта є 3.

http://www.box.net/shared/kp2zaevy4b

†††††† 25 г. след първата под€лба на Узем€таФ следва нова ! УЌародитеФ(ќќЌ) отново раздел€т Узем€таФ ! »ли по-точно онова, което е останало от не€ след първата й под€лба през 1922г. Ќо арабите ¬≈„≈ »— ј“ ÷яЋј ѕалестина !
†††††† јрабската лига, основана в  айро на 23 март 1945г., подготв€ УджихадФ (Усвещена войнаФ) на арабски€ св€т срещу об€в€ването на държавата »зраел. Ќейни€т вицепрезидент ƒжемал ’юсеин от трибуната на ќќЌ се заканва:Фѕри положение, че ѕалестина бъде разделена на две държави, лини€та на разделението ще се превърне в лини€ на огън€ и кръвтаФ.
†††††† » още на следващи€ ден след гласуването на ќќЌ за раздел€нето на Уѕалестина IIФ - 30.XI.1947г., Ујрми€та за арабско освобождениеФ навлиза в Уѕалестина IIФ, ко€то е под британски контрол и с мълчаливото му съгласие, окупира териториите, предназначени зa арабскатa държава, като с това предотврат€ват създаването й. —ъщевременно обграждат еврейските колонии и започват сражени€ с т€х.
†††††† —амо за периода 30.XI.1947г. - 1.II.1948г., в боевете са убити и ранени 2778 и от двете страни. 14 май 1948г., »зраел об€в€ва независимост върху зем€та, дадена му по силата на резолюци€ є 181 на ќќЌ. Ќа същи€ ден приключва и мандатът на јнгли€ върху ѕалестина; нейните войски и администраци€ се изтегл€т.
†††††† Ќа следващи€т ден, египетски€т м-р председател Ќокраши ѕаша издава заповед военните сили на ≈гипет да навл€зат в »зраел. «аповедта е мотивирана с необходимостта Уда се поддържа реда и спокойствието в ѕалестинаФ. ¬ надпреварата за под€лба на зем€та У»зраелФ се включват и армиите на съседните на »зраел арабски страни Ц Ћиван, —ири€, “ранс-…ордани€, подкрепени от воиски на —аудитска араби€, »рак.†
†††††† УTова ще бъде една война на унищожение и на значимо кланеЕкакто монголските кланетаФ, казва јзам ѕаша Ц генерален секретар на јрабската лига на 15 май на конференци€ в  айро.
†††††† »зраел, държава на един ден, без арми€ и държавен апарат, е нападнат от армиите на 6 арабски страни, вс€ка от ко€то отделно, е по-могъща във военно отношение от него.†††††††
†††††† јла неверо€тно ! ѕо-малобройните и набързо сформирани еврейски военнизирани дружини, екипирани с пушки и камиони, защитени с торби от п€сък, побеждават редовните арабски армии, въоръжени с артилери€, танкове и самолети. ќтблъсквайки арабските армии, военните действи€ се пренас€т в територии на несъздадената арабска държава. «а да не претърп€т по-големи поражени€, арабските държави се съглас€ват на примирие - карта є 4.

http://www.box.net/shared/k6bkphdcbm

†††††† јрабските страни, участващи във войната подписват примирие, но нико€ не признава съществуванието на »зраел - знак, че мирът е временен.
†††††† —поразумени€та за примирие утвърждават Уde factoФ държавата »зраел, което дава основание на ќќЌ да го приеме за свой пълноправен член - 11 май 1949г., одобрено от 52 страни. «а да не претърп€т по-големи поражени€, арабските държави се съглас€ват на примирие.  ато последица от войната град »ерусалим е поделен между »зраел и “рансйордани€. »зточен »ерусалим, където се намира —тари€ град, н€когашни€ »ерусалим, попада под властта на “рансйордани€.
†††††† —ледствие на войната 650 000 араби, живеещи в Уѕалестина IIФ, се оказват бежанци, излъгани, след призивите на арабските държави, да напуснат земите си, за да се завърнат в т€х след УбързатаФ победа над »зраел Ц възниква арабски€т бежански проблем.†
†††††† У¬ името на истината тр€бва да подчерта€, че положението на арабските бежанци изникна като пр€ка последица от действи€та на арабските държави, когато се противопоставиха на решението за създаването на еврейската държава. “ъй като арабските държави единодушно се съгласиха да действат така, сега те са длъжни съвместно да намер€т надлежно разрешение на болезнено създали€ се бежански проблемФ, казва секретар€т на јрабската лига ≈мил √ури, на 15.IX.1948г.
†††††† 1947-50г. са годините, през които, страните в света (с изключение на арабските) признават правото на съществувание на държавата »зраел, в това число ———– и социалистическите страни. Ќо идват времена, когато отношени€та между ———–, социалистически€ лагер и »зраел охладн€ват...»зраел отказва да бъде трамплин за навлизането на ———– в района на Ѕлизки€ изток...
†††††† јрабските страни тогава имат над 100 млн население, петрол, големи територии. » ———– започва да гледа на т€х с все по-гол€м интерес Ц военно стратегически, икономически.
†††††† Ќо и арабските страни са заинтересовани, заради все по-увеличаващата им се нужда от оръжи€. —лед 1950г. те налагат блокада на »зраел и той не може да ползва международните морски пътища през —уецки€ канал и на залива јкаба с излаз на „ервено море. ¬ същото време, от бази разположени на —инайски€ п-в и ивицата У√азаФ, УфедаиниФ- самоубиици нахлуват в »зраел за да се€т смърт и разрушени€. —амо през периода 1950-56г., набезите им са над 6000, като жертвите сред еврейското население са над 400 убити и 900 ранени. У‘едаиниФ-самоубийци нахлуват и откъм …ордани€, които за същи€ период избиват над 500 израелци. Ќахлуват и откъм —ири€ и Ћиван Ц причинили смъртта на над 60 човека.
†††††† ѕрез септември 1955г. ≈гипет подписва споразумени€ със ———–, „ехословаки€ и ѕолша за закупуване на големи количества модерно оръжие - 200 самолета ћ»√-15; 25 бомбардировача »л-28; 100 тежки танка »—-2 и др. ј бойните самолети на »зраел до този момент саЕ30 (тридесет) ! ќтсега нататък, с тази драстично антиизраелска стъпка на ———– и социалистически€ лагер, Ѕлизки€т »зток се превръща в най-взривоопасното м€сто в света. “а до днес !
†††††† У—тратеги€та на ———– в района имаше конфротационни цели Ц главно противодейстие на —јў. «а тази цел се залагаше на УреволюционнитеФ антиамерикански режими в арабски€ св€т.  онфронтационната логика водеше до деформиране на икономическите и другите отношени€ Ц т€хна основа станаха доставките на оръжие. ¬сичко се свеждаше в крайна сметка до т€х. ќттук УнормалнаФ и УжелателнаФ за ћосква ставаше ситуаци€та на повишено напрежение в близкоизточни€ районФ(ќгн€н јврамов, Ујрабско-израелски€т конфликт.¬оенни аспектиФ,1995г.,стр.52).
†††††† ¬оенните конфликти не закъсн€ват.
††††† Ќа 25.X.1956г. египетски€т президент Ќасър об€в€ва създаването на обединено командване на египетските, сирийските и йорданските въоръжени сили. јрабската пропагандна машина е на пълна пара Ц обещават унищожителна война на »зраел. —ъщевременно ≈гипет национализира —уецки€ канал, над който јнгли€ има права - възниква У—уецкатаФ криза.
†††††† ƒокато јнгли€ и ‘ранци€ прав€т опит да дебаркират на египетското пристанище ѕорт —аид, за да си възвърнат —уецки€ канал, на 29.X »зраел атакува —инайски€ п-в за да разгроми базите на арабските терористи-УфедаиниФ . «а 6 дни —инай е завлад€н, а египетската арми€ - пленена. ѕоследица от У—уецкатаФ криза за »зраел е: разполагането на УсиниФ каски Ц войски на ќќЌ, които да спират терористичните атаки от ≈гипет към »зраел.
†††††† —ледва нова спирала във въоръжаването за реванш. ѕрез 1958г. ≈гипет и —ири€ образуват конфедераци€. ÷елта на нейното създаване из€сн€ва египетски€т президент Ќасър на 26 юли 1959г. в јлександри€ :Фјз за€в€вам тук, от името на ќбединените арабски републики, че този път ние ще унищожим »зраелФ.
†††††† ƒо 1967г., когато избухва УЎестдневнатаФ война, ≈гипет, —ири€ и »рак получават от ———– и социалистически€ лагер над 2000 танка, 700 самолета, хил€ди оръди€...
†††††† Ќа 16 май 1967г. началник щаба на египетските въоръжени сили г-л —азди отправ€ писмо до индийски€ генерал –икие, командир на ћеждународните сили на ќќЌ, разположени на египетско-израелската граница, чрез което се иска незабавното им изтегл€не - ≈гипет завършва последните си приготовлени€ за нова война срещу »зраел. УЅлагодарениеФ на усили€та на социалистически€ блок и арабски€ св€т ќќЌ отказва да предотврати изтегл€нето УсинитеФ каски от п-в —инай, което става на 19 май. “ака, световната общност съдейства за разпалването на новата война. –азпределението на силите и териториите, дадени на карта є 4, са валидни до началото на УЎестдневнатаФ война.
†††††† У¬ъоръжените сили на ≈гипет и —ири€ разполагаха с първокласна и съвременна бойна техника, армиите им б€ха наситени със съветско оръжие, което и в количествено и в качествено отношение превъзхождаше израелскотоФ, казва съветски€т специалист по Ѕлизки€ »зток Ћ. ћедведко в У  востоку и западу от —уецкого каналаФ, 1980г.†
†††††† У—ъществуванието на »зраел е една грешка, ко€то тр€бва да бъде поправена. “ова е нашата възможност да изтрием позора, който ни съпътства от 1948г. Ќашата цел е €сна Ц да изличим »зраел от картата на светаФ, думи на иракски€ президент јбдул јреф в реч на 31 май 1967г. —ветът е настръхнал пред трагичната перспектива за двата милиона евреи в »зраел. —ветовната обществена съвест не усп€ва да спре похода към нов ѕогром над евреите...≈врейската държава тр€бва да търси спасението си в собствените си сили...
†††††† »зпаднал в неравностойно положение, с единствена надежда за оцел€ване, »зраел нанас€ удара пръв - 5 юни 1967г.
†††††† —ветът отново е свидетел на феноменални събити€ ! —амо за шест дни арабската военна машина е сразена и е пред пълно сгромол€сване, от което ги спас€ва ултимативното искане на ———–...
††††††† У≈гипетската арми€ не усп€ да окаже съпротива; остави на бойното поле в изправно състо€ние огромно количество първокласна бойна техника. »зраел плени 800 египетски танка, като 300 от т€х даже са били изоставени без да са дали дори един изстрел. ѕленени б€ха 21 генерали и 8000 офицериФ(Ћ. ћедведко;.). ƒълбоко ешелонираната египетска отбрана, изградена по съветски образец и под контрола на съветски военни специалисти, е разбита след 36 часови тежки, кръвопролитни боеве. Ќа 8 юни 1967г. израелската арми€ завзе стари€ град …ерусалим —лед войната от 1967г. териториалната обстановка е отразена на карта є5.


http://www.box.net/shared/sail13don4


†††††† Ќов опит за реванш е войната от октомври 1973г.
††††† УЅитката с »зраел тр€бва да е такава, че след не€ »зраел да престане да съществуваФ, за€в€ва президентът на Ћиби€ ћуамар  адафи.

http://www.youtube.com/watch?v=_yQr3kCYIZs

» нов провал. Ќа юг, египетската арми€ отново е пленена на —инайски€ п-в, а на север - сирийската - разгромена. ѕътищата към  айро и ƒамаск са без отбрана. » отново ултиматумът на ———– спас€ва арабите. “ериториалната обстановка след тази война е отразена на карта є 6.

http://www.box.net/shared/uoxy7j9geh

†††††† Ѕезсилието на оръжи€та да слом€т израелската държава влуд€ва управителите в ћосква и васалите й. »зраел побеждава УнепобедимотоФ съветско оръжие - дълбоко унижение за една свръхсила.  ак тази малка страна, с територи€ 1/5 от Ѕългари€, с 3 млн население, продължава да прекършва коалици€та от социалистическите и мюсюлмански страни ?! «а обладаните от духовете на атеизма и омразата срещу евреите, въпросът опира до оръжие, войни, стратегии, все човешки аспекти за победа. » впр€гат човешките си търсени€ в откриване на нови средства, чрез които да побед€тЕ —лед УќктомврийскатаФ война от 1973г. Ѕлизко-източни€т конфликт навлиза в качествено нова ситуаци€. ¬ действие влизат неизползвани досега Уоръжи€Ф, които, дълбоко съм уверен, са разработени в ћосква и основно реализирани, координирани и отсто€вани през годините от там Ц УнефтътФ и УпропагандатаФ. Ѕез т€хното представ€не, не бихме имали €сна представа до къде всъщност стигна съветско-арабско-израелски€ конфликт днес, какво представл€ва той и защо излезе той на световната сцена.

Ќ≈‘“≈Ќќ“ќ ќ–Џ∆»≈

†††††† Ќа състо€ли€ се през март 1970г. 7-ми конгрес на страните износителки на петрол - ќѕ≈ , прозвучават за първи път гласове, призоваващи за използване на нефта като оръжие в полза на арабската кауза. √одина по-късно, арабските страни приемат решение да включат Унефтената война в конфронтаци€ с »зраелФ . ѕо това време страните от УзападнаФ ≈вропа Ц ≈вропейската »кономическа ќбщност(≈»ќ), са вносители на големи количества от тази суровина. јко се повиши цената му това ще ги доведе до икономическа нестабилност, рецеси€
.  акво по-добро възмездие за подкрепата им оказвана на »зраел ?! “енденци€та Ц цените на нефта, според политическите отстъпки в полза на стратеги€та на ћосква и арабските й съюзници.
†††††† —лед войната от 1973г., доставките на нефт за —јў и ’оланди€ се прекрат€ват; с 25% ги съкращават за ≈»ќ и япони€. ѕри цена от $2 за барел през 1971г. в кра€ на 1973г. нефтът поскъпва на $11. — годините цената му расте, за да стигне $40 през 1980г. “огава, един барел нефт на производителите струваЕ15 цента !  акви баснословни печалби ! «а —аудитска араби€, напр., т€ е $150 милиарда за година ! —ветът изпадна в тежка енергийна и икономическа криза.
†††††† "ЌефтенотоФ оръжие сломи много от УнепокорнитеФ държави. ѕрез 1977г., на конференци€ във ‘лоренци€, ≈»ќ "се предаде" Ц подкрепи искани€та на арабските страни и ћосква. “ази т€хна политика остава валидна и до днес. ќттогава, съществуванието на »зраел започва да зависи само от позици€та на —јў. (јтентатите от 11.IX.2001г. са част от стратеги€та за принуждаване и на —јў да се откажат от тази си подкрепа.
†††††† "јмериканците вече никога н€ма да се чувстват в безопасност, докато не се възцари мир в ѕалестина", казва бен Ћаден. «а исл€мски€ фундаментализъм Умир в ѕалестина" означава ликвидиране на израелската държава и националност).
†††††† —тратегическото отстъпление на ≈»ќ повлича след себе си и други страни. “ова най-€сно се вижда от гласувани€та в ќќЌ, когато тр€бва да се заеме страна по арабско-израелски резолюции. ѕрез 1977г бро€т държавите, гласуващи в покрепа на съветско-арабски€ блок срещу »зраел е 70, през 1980г. Ц 112, днес цифрата гони 150. “ук, в ќќЌ, всъщност рефлектират и резултатите от употребата и на другото УоръжиеФ. “о усп€ да се развие и да обхване света благодарение на колосалната мощ, ко€то комунистическата система усп€ да развие в областта на пропагандата, чрез тоталното й централизирано подчинение и огромните парични средства, вложени в не€.

ѕ–ќѕј√јЌƒЌ» ЋЏ∆» » ћјЌ»ѕ”Ћј÷»»

†††††† ¬ предговора към книгата си Ућедиите под контролФ, Ќоам „омски е Увпечатлен от способността на тоталитарните системи да насаждат убеждени€, които се поддържат решително и се приемат широко, макар и изц€ло лишени от каквито и да било основани€ и често пъти в пълен разрез с очевидни факти за света около насФ. јла все пак той е оптимист: У—труктурите, които са в основата на най-важните феномени на политически€, икономически€ и обществени€ живот, не са чак толкова трудни за разпознаване, въпреки че се полагат доста усили€ за завоалиране на фактите. —ледователно, изследването...се състои преди всичко в събирането на факти и примери, които да илюстрират неща, напълно очевидни за рационални€ наблюдателФ.
†††††† ѕовече от 35 г. се занимавам със Усъбирането на факти и примери, които да илюстриратФ възникването и употребата на тоталитарни пропагандни послани€. ≈дна част от т€х, отнас€щи се до изследваната тема, показват, че съветско-арабското пропагандно оръжие се основава и развива на следните ключови сценарии:

—÷≈Ќј–»… є 1 »зраел УокупаторФ

†††††† ѕървоначално арабска теза. ¬ъведежда се в употреба след войната от 1948г. »стори€та на конфликта в онези години показва, че »зраел - първата държава, родена с решение на ќќЌ, но и първата държава след II световна война, е подложена на въоръжена агреси€. јрабските страни, навлезли в Уѕалестина IIФ през 1948г., са об€вени в ќќЌ като УагресориФ, а »зраел - обект на агреси€та им. ¬ —ъвета за сигурност ќќЌ съветски€т представител √ромико насто€ва да се изпрат€т УсиниФ каски, които да възпрат завлад€ването на еврейската държава. ƒебатите по този въпрос не стигат крайната си фаза, поради бързите и неочаквани победи на »зраел на бойното поле. ¬ такава ситуаци€ идва и примирието между участващите в конфликта. —поразумени€та за УпримириеФ дават юридическото оснавание на ќќЌ да приеме »зраел за член на организаци€та Ц 11 май 1949г., гласувано от 52 държави.
†††††† –азбира се, мюсюлманските страни са УпротивФ Ц подписаното от т€х УпримириеФ с »зраел не означава и УмирФ с него.  огато през 1922г. се създава държавата У“рансйордани€", т€ се отъждеств€ва, както с арабите живеещи на изток от река …ордан, така и с арабите - на запад от реката, и затова претендира и за териториите в УѕалестинаФ на Узапад от река …орданФ Ц карти єє1 и 2. » напълно естествено, между арабите, живеещи на УизтокФ и на УзападФ от река …ордан разлика н€ма ! «атова, на следващи€ ден след об€в€ването на резолюци€ N 181 на ќќЌ Ц 30.XI.1947г., арми€та на “рансйордани€ преминава на запад от река …ордан и завзема територии, об€вени от ќќЌ за създаване на втората арабска държава в УѕалестинаФ. ¬еликобритани€ не противодейства на тази окупаци€, напротив Ц тайно € подкреп€. —ледва войната за разпределение и на територи€та на държавата »зраел. Ќо израелските военни формировани€ усп€ват да отблъснат нашествието на арабските армии и военните действи€ се пренас€т върху територии на Уde factoФ несъществуващата арабска страна. Уѕрекрат€ването на огън€Ф и подписването на УѕримириетоФ узакон€ва териториалното разположение на воюващите страни, показано на карта N4.
†††††† “еритори€тата на несъздадената арабска държава попада под контрола на “–» държави - »зраел, “рансйордани€ и ≈гипет. Ќо арабите започват да обвин€ват само »зраел за УокупаторФ. ¬същност те искат, както завлад€ването на новата арабска държава, така и на държавата »зраел. ќбективно погледнато, н€ма никакви предпоставки да бъде създадена нова арабска държава в УѕалестинаФ. Aрабското население по тези земи н€ма териториални, национални, религиозни, исторически различи€ с околните арабски страни за да търси държавно обособ€ване.
†††††† ѕрез 1950г. крал јбдулах преименува “рансйордани€ на У…ордани€Ф. “ака, кралството отново за€в€ва, че представл€ва арабското население и на запад от река …ордан ( самите араби на изток и на запад от река …ордан се определ€т като УйорданциФ) и затова счита, че териториите на У«ападни€ бр€гФ й принадлежат. ¬ продължение на повече от две десетилети€ след 1950г., арабите в Уѕалестина IIФ не са УпалестинциФ, това пон€тие още не е измислено(!), а УйорданциФ ! —лед 1950г. УѕалестинаФ излиза от употреба, понеже се заема от У»зраелФ и У…ордани€Ф. јрабските страни през 1948г. н€мат намерение да позвол€т и създаването на държавата »зраел. ¬ това се състои смисъла на определението УокупаторФ, което те дават на »зраел, след като наддел€ва във войната. ѕо този начин, арабските страни си развръзват ръцете във всеки удобен за т€х момент да осъществ€т истинските си намерени€.
†††††† ¬ойната от юни 1967г. извежда арабско-израелски€ конфликт на качествено ново равнище - зад формулираната от арабите теза се присъедин€ва и социалистически€т лагер. Ќа войнстващи€ атеизъм на съветските ръководители беше нанесен смраз€ващ удар - вместо да падне на бойното поле, сразен от УнепобедимотоФ съветско оръжие, »зраел го развенча. » довчерашни€т Упри€телскиФ »зраел, днес вече е опасен враг.  ойто е подхвърлен на пропагандната им машина. » т€ заработи... ¬ туй поприще, не можТда им се отрече, н€мат равни. » от малката УлъжаФ сътвориха У√ол€мата лъжаФ, що трови и до днес света...
†††††† — войната от юниТ67 »зраел завзе египетски€ —инайски п-в, частта от У«ападни€ бр€гФ, принадлежаща на …ордани€, и √оланските възвишени€ Ц на —ири€, видно на карта N 5. ќтново има УпримириеФ, без УпризнаванеФ. »зраел държи на формулата: Увръщане на териториите в зам€на на признаванеФ, по-известно като: Узем€ срещу мирФ, което категорично е отхвърлено.
†††††† Ќа конференци€та в ’артум(—удан), на 1.IX.1967г., арабските страни декларират известните си три УЌ≈Ф:
†††††† - УЌ≈Ф на признаването на »зраел;
†††††† - УЌ≈Ф на мира с »зраел;
†††††† - УЌ≈Ф на преговорите с »зраел.
†††††† “езата, че »зраел е УокупаторФ и УагресорФ, се въвежда за отсто€ване в ќќЌ. “ук, посочената коалици€ бавно, но сигурно печели битката, т€ е най-многобройната, и нараства с времето, особено поради силата на УнефтенотоФ оръжие. » когато през 1977г. е сломен и ≈— положението за »зраел на международната сцена и в ќќЌ става безнадеждно...
†††††† ƒокато ≈— е в процес на отказване от подкрепата си за »зраел, в същото време се вод€т преговори между »зраел и ≈гипет, които приключват на 26.III.1979г. , с подписване на мирен договор и взаимно признаване. »зраел връща —инай на ≈гипет, а последни€т признава УправотоФ му на съществувание. “ериториалната обстановка е отразена на карта є6.†ѕоследстви€та за ≈гипет са, че е об€вен от арабско-съветски€ лагер като УпредателФ и е изгонен от отговорни арабски форуми.
†††††† ѕо същото време преговори за подобен мирен договор се вод€т и между »зраел и …ордани€. ¬еро€тността, да бъдат изпълнени услови€та на резолюции 242 и 338 на ќќЌ, които постанов€ват как да бъдат решени последстви€та от арабско-израелските войни от 1967г. и 1973г., става реална ! » тезата, че »зраел е УокупаторФ ще отпадне !
††††††† «адължително тр€бва да по€сн€. ѕосочените резолюции не дефинират »зраел като УокупаторФ. “ази словесна фалшификаци€ е изц€ло продукт от арсенала на арабско-съветската пропаганда. –езолюции 242 и 338 на —ъвета за сигурност на ќќЌ изискват Уприключване на всички искани€ или услови€ на състо€ни€ на война...признаване на суверенитета, териториалната интеграци€ и политика на независимост за вс€ка държва в районаФ, т.е. арабските страни “–яЅ¬ј да призна€т правото на съществувание на »зраел, който да има недвусмислени, защитни (отбранителни) граници - право, гарантирано от международната юрисдикци€. ќсвен това, »зраел ще администрира завзетите територии, докато арабските съседи не създадат мир, и когато такъв бъде създаден, »зраел да се изтегли към Усигурни и признати границиФ, без да е дефиниран размерът на изтегл€нето. — други думи, резолюции 242 и 338 дават право на мандат на »зраел върху всички така наречени от пропагандата УокупираниФ територии. ј щом има мандат върху тези земи, тогава те не може да бъдат квалифицирани като УокупираниФ. ƒокато »зраел е УокупаторФ всички страни, стрем€щи се да защит€т правото му на съществувание, попадат в пропагадни€ капан, че поддържат УокупаторФ. ј това са преди всичко —јў и «ападна ≈вропа - онези, които Увъзпреп€тстватФ световната победа на носителите на марксистко-ленинската идеологи€.
†††††† ƒоколко идеологи€та, отсто€вана от страните на Упобедили€ социализъмФ е УмарксисткаФ и доколко - УленинскаФ, се вижда от факта, че като застава зад арабските страни, в които комунистическата идеологи€ се преследва, комунистическите партии са забранени, а комунистите са по затвори или ги разстрелват, съветски€т блок води необ€вена война с единствената страна в региона, в ко€то комунистите са представени дори в парламента им Ц У несетФ-а. — основание, Ўмуел ћикунис, първи секретар на »зраелската компарти€, за€в€ва през 1967г., че страните на Упобедили€ социализъмФ Увъпреки т€хната €рка политическа идеологи€ за мир и дружба между народите, както и за мирно разрешение на всички спорни въпроси, умело се възползваха от арабската враждебност срещу »зраел за да постигнат свойте опортюнистични целиФ.
†††††† ¬ойните от 1967г. и 1973г., прилагането на УнефтенотоФ оръжие, общата пропаганда, съвместните действи€ в ќќЌ, са най-забележителни из€ви на партьорството между страните на јтеизма и »сл€ма, УбетонираниФ в основата си от конфронтаци€та им с »зраел. ≈то защо, юридическата легитимаци€ на правото на съществувание на »зраел, при изпълнение на резолюции 242 и 338, би представл€вало тежък удар върху съветско-арабската коалици€ - губ€т най-съществени€ си съвместен мотив, въз основа на който се крепи сътрудничеството им, за едните, постигане на регионалните, за другите - на глобалните им цели.
†††††† ¬ойната от октомври 1973г., обаче, разкри, че коалици€та все пак не е единна. ¬ началните й дни, когато »зраел изчерпва наличните си боеприпаси и се нуждае от спешни военни доставки, нико€ страна от Ќј“ќ в ≈вропа не се наема да му помогне. Ќещо повече, отказват дори и въздушен коридор за американските транспортни самолети. Ќеоценима е заслугата на ѕортугали€, единствената европейска страна, дала въздушен коридор за доставки на така необходимата помощ за оцел€ването на »зраел в тази война. ѕо този повод държавни€т секретар на —јў ё. –остоу заключава, че Увойната през октомври беше тактически ход, насочен против самото сърце на съюзаУ. У¬аршавски€т договорФ, чрез Уќктомврийската войнаФ, цели да нанесе Уудар по Ујтлантически€ съюзФ, който да бъде не само УнеутрализиранФ, но и изтласкан, както от —редиземноморието и Ѕлизки€ »зток, така и от самата ≈вропа ! Ќещо, за което арабските страни и не подозират ! (Ујрабско-израелски€т конфликтФ, ќгн€н јврамов, —офи€, 1995г., стр.51).
†††††††† ≈стествено ! ћосква ще ползва исл€мското сътрудничество, за да осъществ€ва свойте глобални интереси ! Ќо само, застанали от тази гледна точка, ще открием най-точно, защо е така нужен »зраел и на стратезите в ћосква като УокупаторФ. јко се осъществ€т мирни договори между »зраел и съседните арабски страни това неизбежно ще намали вли€нието на ———– в световната организаци€, Ѕлизки€ »зток и в света изобщо. Oбезпокоително ! » затова в ћосква трескаво търс€т нови стратегии, които да не позвол€т на »зраел да има друга перспектива. –азработен е

—÷≈Ќј–»… є 2 -  азусът УќќѕФ

†††††† —ъветски€т съюз динамично изтласква на международната сцена казусът ФќќѕФ (Уќрганизаци€ за освобождение на ѕалестинаФ) ! ƒори и да върне земите на арабските страни, завзети по време на войните от 1967г. и 1973г., »зраел ще продължава да е УокупаторФ, защото е УокупиралФ територии на държава, ко€то се представл€ва от ќќѕ ! √ениален ход на »змамата ! (ѕодобен сценарии ———–†разиграва за формирането и на†"македонската" наци€...)
†††††† Ќа два пъти, през април и юни 1974г., председател€т на ќќѕ ясер јрафат, е на посещение в ћосква. —лед което ———– об€в€ва новата си дипломатическа инициатива: ќќѕ е Уединствени€т представител на палестинцитеФ.
†††††† ¬ъвели в употреба през 1974г. казусът УќќѕФ, неговите творци искат да го вмъкнат в арабско-израелски€ конфликт, но със задна дата (!) Ц войната през 1948г.  акво от това, че тогава »«ќЅўќ не съществува държава, ко€то да се представл€ва от ќќѕ, нито пък съществува самото ќќѕ ! ёридически јЅ—”–ƒ ! » ќѕј—≈Ќ международен прецедент !††
†††††† “ози УремонтФ на истори€та досущ повтар€ сценари€ на ƒжордж ќруел от книгата му У1984г.Ф. ѕриемем ли логиката на писател€, означава, че да се преподрежда и легитимира миналото е в силата и възможностите само на У√олеми€ братФ. “ой е в глобално настъпление и диктува, както УигратаФ, така и правилата й.
†††††† ¬ъпреки, че в ’артум през 1967г., арабските страни об€в€ват известните си три УЌ≈Ф, в ћосква не в€рват на декларации. “ам са на€сно, че преследвайки собствени интереси, н€кои арабски страни могат да се откажат от тържествено декларираните си думи и да отслаб€т съветското вли€ние. У”мерениФ арабски страни не сподел€т силно изразената конфронтационна политика на съветски€ блок. ѕонеже ≈гипет и …ордани€ се очертават да са първите УотцепнициФ(през л€тото на 1972г., египетски€т президент јнуар —адат изгони от страната си съветските военни специалисти), затова У√олеми€т братФ взима УздравоФ инициативата в свои ръце Ц (зло)употреб€ва медийно резолюции 242 и 338 като извежда от т€х казуса УќќѕФ ! Ќ€ма значение, че казусът не може да има каквато и да било връзка с резолюциите, които са приети преди той да бъде измислен ! Ќо тъй като е главен арбитър в ќќЌ, ———– показва УчервенФ картон на играещите досега и УкартотекираниФ в посочените резолюции арабски страни Ц ≈гипет, …ордани€ и —ири€, и УкартотекираФ в т€х ќќѕ. јрогантността на У√олеми€ братФ не познава граници ! –езолюциите се отнас€т до реално съществуващи държави, които през 1967г. и 1973г. са били във военен конфликт - »зраел, ≈гипет, …ордани€ и —ири€. ¬ т€х не става въпрос за ќќѕ, за държава на ќќѕ, още повече - за територии на държава на ќќѕ, които отгоре на всичко и да са УокупираниФ от »зраел ! ќтсега нататък, тази абсолютна манипулаци€ трайно да се настан€ва в световната медийна среда и се УпредъвкваФ и до днес: »зраел е УокупиралФ зем€та на УпалестинскатаФ държава !  акъв сценарии...!
†††††† —амо преди 7г. е арабската конференци€ в ’артум, на ко€то н€ма и следа от УпалестинскиФ проблем свързан с ќќѕ...  аква УиграФ...! » да върне земите на арабските страни, и да се изпълн€т клаузите на резолюции 242 и 338, »зраел ще продължава да е УокупаторФ, докато не бъде създадена държава на ќќѕ ! ƒоволно ! » за глобалните интереси на ———–, и за териториалните щени€ на УнепримиримитеФ арабските страни ! ƒокога, обаче, сценари€т ще бъде дописван, а УигратаФ Ц продължавана...?! јко създаването на УпалестинскаФ държава е  –ј…Ќј“ј цел на —≈√јЎЌ»я сценарии, каква е гаранци€та, че н€ма да има друг...?! ќтговорите на тези въпроси минават през разплитането на лъжи и манипулации, с които е прикрит  –ј…Ќ»я“ сценарии, или  –јя“ на УигратаФ. » ако сме решили да стигнем до т€х, то н€ма как да се подмине истори€та на самата ќќѕ, или поне н€кои по-важни моменти от не€.

ќќѕ

†††††† ”чредена е на 28 май 1964г., в  айро. ѕараграф 1-и от хартата й гласи, че организаци€та е призвана да създаде Усветска демократична държава в ѕалестинаФ като постигането на тази цел е свързано с Уелиминиране на ционистката и империалистическата властФ т.е. унищожаването на държавата »зраел.
†††††† ƒо 1967г. базите й са в ≈гипет, на —инайски€ полуостров. ќттук те предприемат свойте терористични нахлувани€ в »зраел. —лед като »зраел завзема —инай, с войната от юниТ67, и унищожава базите й, ќќѕ се премества в …ордани€; тук границата с »зраел е най-дълга Ц 360км, и веро€тността да се проникне в »зраел - най-гол€ма.
†††††† —коро, изглежда в знак на УблагодарностФ за гостоприемството, въоръжените формировани€ на ќќѕ започват да тероризират местното йорданско население, като го УоблагатФ с УданъциФ, УтаксиФ и УмитаФ, които, естествено, прибират за себе си. ћафиотизираните въоръжени банди влизат във въоръжени сблъсъци с полици€та на суверенната йорданска власт. ѕрез 1970г. настъпва реална угроза да бъде елиминирана централната власт Ц ќќѕ прави опит да завземе столицата јман. …ордански€т крал ’юсеин е принуден да действа. » през месец септември повежда йорданската арми€ срещу ќќѕ. ¬ боевете са убити 2000 души от отр€дите на ќќѕ, а остатъците й - изгонени от …ордани€. “ака наречени€ Учерен септемвриФ за ќќѕ, става символ и наименование на една от терористичните й фракции.
†††††† Ќа 28.XI.1971г. в  айро, е застрел€н министър-председател€т на …ордани€ ¬асфи “алг; естествен отговор за У„ерни€ септемвриФ.
†††††† —транно, колко бързо се забрави, че ќќѕ искаше властта в …ордани€ ? Ќа какъв ли натиск е бил подложен Ћиван от страна на јрабската лига, за да се съгласи да даде подслон на остатъците от ќќѕ ? Ќо фактът е реален, след 1970г. базите на ќќѕ са в Ћиван, на северната граница с »зраел, защото целта е да могат оттук да го подлагат на терор. » какво се случи с тази УЎвейцари€ на Ѕлизки€ изтокФ, където живе€т 663 000 христи€ни, 536 000 мюсюлмани, 88 000 друзи (официална статистика преди 1970г.) и съвместно управл€ват...?!
†††††† —амо за три години, територи€та от Ѕейрут - на север, до »зраел - на юг, попада под властта на ќќѕ, ко€то действа по познати€ сценарий от …ордани€. «а съжаление, ливанската арми€ е безсилна да защити поданиците си в ёжен Ћиван, където ќќѕ извършва клане над ливанската христи€нска общност, ко€то практически преустанов€ва съществуванието си ! “ова не беше УгражданскаФ война, както искат да внушат пропагандите на заинтересованите страни, а сблъсък на верска основа !  омунистическите УпрогресивниФ сили подкреп€т исл€мските фундаменталисти и съвместно осъществ€ват първото мащабно УпрочистванеФ на религиозна основа след кра€ на II-та световна война. “ози успех вдъхнови исл€мските фундаменталисти да се поогледат и за Уверско прочистванеФ в планетарен мащаб...
†††††† УЌикой не дойде за да ни помогне, над€ваме се на Ѕог, и на »зраелФ, казва  амил Ўамун(христи€нин), бивш президент на Ћиван от 1952-1958г . » продължава: Физраелските управл€ващи и израелски€т народ б€ха единствените, които се отзоваха на нашите надежди за помощ.Ф
†††††† ѕодгонени от кланетата, ливанските христи€ни б€гат към северната граница на »зраел. “ук са под негова закрила. 20 км от най-южната територи€ на Ћиван е об€вена от »зраел за Узона на сигурностФ. » като отвар€ граница си при ћетула, дава възможност на прокудените ливански христи€ни да влизат на негова територи€ и да търс€т - основно, медицински услуги и работа. Уƒоброто ”бежищеФ, така го наричат бежанците, преминаващи с хил€ди всеки ден.
†††††† УЌие отворихме нашите домове и дадохме подслон на арабите-бежанци от войните между »зраел и арабските страни. ј ќќѕ ни превърна в бежанци в собствената ни странаФ, сподел€ мъката си един от т€х. Ћиванската УгражданскаФ война всъщност е катастрофата на ливанските христи€ни, които имаха надежди за подкрепа от ≈вропа, от официалните христи€нски църкви...
†††††† ¬ тази война над 100 000 са убитите, изнасилените, подложените на мъчени€, 600 000 - прокудените. ¬ подхода си към този геноцид Уцивилизовани€тФ «апад показа истинското си Ухристи€нскоФ лице - предпочете да си остане в блатото на хедонизма( учение, според което удоволстви€та са най-значимите неща в живота на човека)† и изостави христи€ните в Ћиван на произвола на фундаментални€ исл€мизъм. ј Ухристи€нски€тФ »зток е под смазващи€ ботуш на јтеизма и официалните УцърквиФ там УбезрезервноФ подкреп€т политиката на комунистическите управници.
†††††† »нтересна е срещата между кубински€т лидер ‘идел  астро, който се обръща към сирийски€ президент ’афез јсад, чийто войски след 1976г. взимат важно участие в завлад€ването на Ћиван, защо не остави тази страна да живее сво€ живот, на който въпрос получава следни€ отговор: УЌие направихме грешка, като позволихме създаването на еврейска държава. Ќикога н€ма да повторим тази грешка, като позволим създаването на христи€нска държава в сърцето на арабски€ континентФ.
†††††† ¬ краткото запознанство с истори€та на ќќѕ, включването й в плановете на съветските стратези и пропагандната им машина, липсва съществен д€л Ц про€вите й на тероризъм. —амо в »зраел, от 1960г. до 1967г., в резултат на терористичните й действи€ убитите са 100 ; в периода 1967-1982г. Ц те са 1392. Ќо и без него има достатъчно материал за размисъл...
†††††† ќткак се сътвор€ва и въвежда в употреба казусът УќќѕФ, в него се наливат много пари, много оръжие, много петрол, много дрога, много лъжи, много измами, много престъплени€...ѕричини за много, ћЌќ√ќ невинно прол€та кръв. “ази организаци€, добре отгледана по тренировъчни лагери и школи в ———– и редица други УбратскиФ социалистически страни(включително и в Ѕългари€) и пред задр€мали€ от сладострастие «апад, даде онзи тласък в развитието на тероризма, който го превърна в основно оръжие на исл€мски€ фундаментализъм, както в борбата му срещу »зраел, така и срещу останали€ св€т от УневернициФ... “ака, спиралата от лъжи, измами, пари, оръжие, петрол, дрога генерира престъплени€, които прерастнаха в “≈–ќ–»«Џћ - първо регионален, после Ц глобален...
†††††† » докато Ћиван потъва в кръв и руини съветските стратези УзаиграватФ с екзекуторите на ливанските христи€ни. “ака, навлизаме в изпълнение на

—÷≈Ќј–»… є 3 - завлад€ването на ќќЌ

†††††† ≈дна от първите видимо набел€зани цели е постигната на 14.X.1974г. - јрафат говори от трибуната на ќќЌ ! јплодират го 105 страни ! Ќ€ма значение, че јрафат е на трибуната в нарушение на устава на ќќЌ Ц ќќѕ завлад€ва Ћиван, член на ќќЌ; води война за унищожението на »зраел, осъществ€вана чрез от€влен и кървав терор... ƒа не би тези 105 страни да не зна€т това...?!
†††††† —игурно не са научили, че на на 11 април с.г. терористи от ќќѕ нахлуват от Ћиван в израелското градче  ириат-Ўмона, и с гранати и стрелба от автомати убиват 6 деца от 2 до 11г. и 8 възрастни, а ран€ват 16, докато пристигналите израелски войници не ги ликвидират...?!
†††††† ¬еро€тно не зна€т и за извършени€т месец по-късно Ц на 14.V.1974г., терористичен акт, когато ќќѕ-терористи завземат училище в израелското градче ћаалот, в което убиват на м€сто 22 деца, а други 84 ран€ват, преди да бъдат ликвидирани от пристигналите израелски военни части...?!
†††††† »зглежда са забравили за извършени€ саботаж върху самолет на УSwissairФ(Ўвейцарски аеролиниии) на 13.II.1970г., при който загиват 47 пасажери и екипажът му, сред които има 17 израелци. ¬ същи€ ден в ћюнхен нападат старчески дом, в който убиват 7 възрастни евреи.
†††††† «абравили са и за отвлечени€ пътнически самолет на УЋуфтханзаФ през II.1972г. от терористи на ќќѕ, които искат откуп от 1,2 млн фунта стерлинги, който е изплатен...?!†» за онзи пътнически€ самолет на УЋуфтханзаФ отвлечен на 29.’.1972г., извършено пак от терористи на ќќѕ, които искат техни членове, излежаващи присъди в затвори на √‘– да бъдат освободени Ц ултиматум, пред който, правителството на √‘– отстъпва...
†††††† —транно е, че не си спомн€т и 5.IX.1972г. - времето на ’’ олимпийски игри в ћюнхен, когато терористи от ќќѕ убиват 11 тежкоатлети Ц борци и щангисти, от отбора на »зраел...?! »грите тр€бваше да бъдат прекратени, спазвайки принципите на олимпизма, но €вно и ћеждународни€т ќлимпийски  омитет (ћќ ) страда от склеротизъм ?! »нтересно, че и комунистическата пропаганда е в деменци€, УзабравиФ да отрази в медиите си терористични€ акт ?! »ли реакци€ на гузна съвест, криеща компрометираща връзка между комунистически€ лагер и терористичната дейност на ќќѕ ?! ( ќтвар€м гол€ма скоба, за да кажа, че јбу ћазен, известен и като ћахмуд јббас, касиер на ќќѕ през 1972г., осигурил средствата за акци€та срещу израелски€ олимпииски отбор, получава докторска степен в ћосковски€ ориенталски институт през 1982г. за дисертаци€та си: У“айните връзки между нацизма и ционисткото движениеФ, в ко€то отрича ’олокоста Ц в концлагерите на “рети€ –айх са умъртвени не 6 млн евреи, а само...800 000.  нигите, по€вили се напоследък по наши€ книжен пазар, отричащи ’олокоста, приличат на превод от дисертаци€та му...?  акво от това, че авторът е с друго име ?! –ъководител€т на групата, извършила акци€та срещу олимпийски€ отбор на »зраел Ц јбу ƒауд, разказва как преди акци€та Ујрафат и јбу ћазен му пожелали успех и го целунали...Ф ћахмуд јббас - архитект на стратеги€та за унищожението на »зраел, не с един удар, а постепенно, на етапи, като създаването на палестинска държава е част от не€. ѕрез 2003г. ѕалестински€т законодателен съвет избра јбу јббас за премиер на ѕалестинската власт.Ќа 9.I.2005г. е избран за президент, на м€стото на починали€ јсер јрафат)

†††††† »ма нещо »«¬–ј“≈Ќќ... ! ¬с€ка една от тези 105 страни класифицира като “≈∆ ќ ѕ–≈—“ЏѕЋ≈Ќ»≈ вс€ко едно от горе посочените де€ни€, когато то бъде извършено срещу не€ или на нейна територи€, и ќЌ≈«», които ги извършват ще ѕќƒ¬≈ƒ≈  Џћ Ќј…-—”–ќ¬ќ Ќј ј«јЌ»≈, то, в ќќЌ, «ј —Џў»“≈ ƒ≈яЌ»я, ќ–√јЌ»«ј“ќ–»“≈, ѕќƒЅ”ƒ»“≈Ћ»“≈ » »«ѕЏЋЌ»“≈Ћ»“≈ »ћ ѕќЋ”„ј¬ј“ ќ¬ј÷»» » ћ≈∆ƒ”Ќј–ќƒЌј ѕќƒ –≈ѕј ! ƒа се учудваме ли тогава, че тероризмът тридесет години по-късно се превръща в световно бедствие ?! “ри десетилети€ УнародитеФ наблюдават тероризма ! “ри десетилети€ ќќЌ нехае пред него ! » когато неизбежното дойде - тероризмът да срещне отпор »«¬ЏЌ Ублагослови€таФ на ќќЌ, този отпор е порицан ! «јўќ...?! «ащото на 14.’.1974г. 105 страни вместо да заклейм€т “≈–ќ–ј го јѕЋќƒ»–ј“ !
†††††† УЌие вл€зохме в света през най-широката врата, сега ционизмът ще изчезне от този св€т и особено от ѕалестина, под ударите на на борбата на народитеФ, за€в€ва ясер јрафат хванал се за пистолета на кръста. 105 делегати на държави бурно го аплодират, станали на крака. ј само 11 дни по-рано јрафат за€в€ва: Ф÷елта на нашата борба е кра€т на »зраел и тук не може да има компромиси или посредници. Ќие не искаме мира, ние искаме победата «а нас мирът означава унищожението на »зраел и нищо другоФ.
†††††† Ќа 14.’.1974г. 105 страни Ћ≈√»“»ћ»–ј’ј “≈–ќ–ј !!!
††††††  ак тогава да очакваме от ќќЌ да се бори с тероризма ?! јми че организаци€та още не е усп€ла дори да го дефинира !
†††††† “ази година се навършват трийсет години от терористични€т акт извършен на 20 декември 1975г. във ¬иена, когато терористи от ќќѕ, като убиват хора от полицейската охрана и персонала, завлад€ват хотела, в който са отседнали министри на 13 страни от ќѕ≈  (организаци€ на държавите производители на петрол), дошли за ежегодната си конференци€, взимат ги за заложници и искат откуп...
†††††† —ледствието от У¬иенскатаФ акци€ на ќќѕ е, че на дневен ред в ќќЌ е поставен въпросът за изготв€не на конвенци€ за борба с тероризма. —амо през периода 1968-1975г., от терористични действи€ загиват 800 човека, а над 1700 са ранени. ќще в далечната 1975г. тероризмът ¬≈„≈ е взел застрашителни размери и редица държави осъзнават, че тр€бва да му се противопостав€т на международно равнище. » какво... ?! «а световната общност три десетилети€ се оказаха недостатъчни ! ќў≈ Ќ≈ ≈ формулирала такъв международен договор ! јко такова нещо се случи в тоталитарна държава, или дори в най-демократичната, изводът н€ма да е друг, освен че става въпрос за —јЅќ“ј∆ ! ƒокато на УдържавносттаФ й е присъщ механизма за самосъхранение, оцел€ване и защита, то в ќќЌ тези атрибути липсват ? ќќЌ и УдържавносттаФ се разминават, дори са в конфликт ?! «ащото ќќЌ все повече се оказва УгарантФ само на онези народи и държави, които € контролират.
†††††† Ѕезсилието на ќќЌ спр€мо тероризма е, че в организаци€та има държави, които държат на тероризма, понеже е средство от арсенала на войната, ко€то вод€т срещу »зраел, а през последните години и срещу други УневернициФ... ќќЌ Ќ≈ ћќ∆≈ да УопознаеФ тероризма, заради държавите в ќрганизаци€та »сл€мска  онференци€(ќ» ), които декларират: У¬с€какви видове борба с каквито и да е средства в името на одобрена кауза се изключват от пон€тието УтероризъмФ. “ова е формулировката на държавите, които държат значителната част от работната група в ќќЌ, определена да изготви конвенци€та за борба с тероризма ! Ѕезумно е да се очаква от онези, които оправдават и се ползват от тероризма да се самоквалифицират като УтерористиФ. Ќасто€щото йерархично структуриране на ќќЌ го лишава от възможността да идентифицира УтероризмаФ, камо ли да поведе борба с него ! ѕарадокс ! ќнези които воюват с тероризма, са об€вени от ќќЌ като УтерористиФ. 50 години »зраел е обект на терористични атаки, в които терористи взрив€ват в бомби по пазари, спирки, ресторанти, автобуси - убиват, разкъсват и осакат€ват десетки хил€ди цивилни, без организаторите и извършителите да получат международно порицание. Ќо когато »зраел реши да преследва и ликвидира главатарите, организирали и запов€дали терористичните акции веднага е об€в€ван за Удържавен терористФ от онези, които трийсет години блокират изработването на конвенци€та за борба с тероризма.
†††††† ¬ъвеждането на ќќѕ през 1974г. в редиците на ќќЌ, макар и като УнаблюдателФ, е повратен момент за световната организаци€. Ќай-от€влената терористична организаци€ в света е приветствана от 105 държави. ќрганизациите на кюрдите, ирландската »–ј, баските в »спани€, и т.н., също търсеха правата си за самосто€телност, но не б€ха допуснати и да припар€т на международно ниво. ќб€вени за УтерористичниФ организации те са преследвани от законодателствата на съответните страни. ƒокато ќќѕ, терористична организаци€, действаща не само на територи€та на »зраел, а сееща смърт и разрушени€ и из ≈вропа и света, получава подкрепа и легитимност в ќќЌ.
†††††† ƒипломатически, политически, пропагандни ходове, подкрепени с натиска от УнефтенотоФ оръжие, ¬Џ¬Ћ»„ј“ ќќЌ като —“–јЌј в съветско-арабско-израелски€т конфликт.  ато не усп€ват сами да заличат »зраел, коалиционните партньори привеждат в ход сценарии, чрез който да въвлекат УсинитеФ каски да свършат т€хната задача. »сл€мските страни Ц петдесетина на брой, държавите от съветски€ блок - 17, групата на УнеобвързанитеФ(получаващи вс€ка година помощи от вторите, и без петролно ембарго, заради благосклонността си към първите), ще открием защо позици€та на ќќЌ по арабско-израелски€ конфликт придобива такъв характер Ц само за периода 1967-1991 т€ е гласувала 69 резолюции, критикуващи »зраел; и нито веднъж резолюци€, ко€то да критикува или осъжда ќќѕ или ко€ и да е арабска или от съветски€ блок страна за това, че атакува или тероризира »зраел !

ќпераци€ Ућир за √алиле€Ф

†††††† —лед като създава сво€ държава в ёжен Ћиван Ц така наречената У‘атахлендФ(словосъчетание от Ујл ‘атахФ и УлендФ - зем€) , атаките на ќќѕ към »зраел нарастват Ц градове и села в северната част на »зраел все често са обект на обстрел от УкатюшиФ, чи€то далекобойност е 35км.
†††††† ѕрез юни 1982г »зраел решава да приключи с терора от север. ÷елта е сложна: как да се отстрани 25 хил€дната групиривка на ќќѕ без да се конфронтира с 40 хил€дната сирийска арми€, ко€то е в Ћиван за да Уомиротвор€ваФ, ала всъщност са надежден щит на ќќѕ. ј зад т€х Ц ц€лото непримиримо войнство на арабски€ и комунистически€ св€т. »зраел дава €сни индикации, че целта му е ќќѕ, а не сирийската страна, и предполага, че последните ще про€в€т УздравФ разум . Oнова, което се случва в следващите дни носи изненада за всички посочени горе участници.
†††††† Ќа 5 юни 1982г. »зраел започва да осъществ€ва операци€ Ућир в √алиле€Ф(У√алиле€Ф наименованието на северните части на »зраел, попаднали под обстрела на ќќѕ), целта нако€то е да бъдат унищожени военните структури на ќќѕ в Ћиван. ќбучени на мародерства и убийства на цивилни, УбойцитеФ от ќќѕ панически се спас€ват на север, към Ѕейрут или търс€т закрила при сирийските части, разположени в долината Ѕекаа, западен Ћиван.
†††††† Ф“е се би€т упорито и Ќ≈ ѕќЅя√¬ј“ ¬≈ƒЌј√ј след по€вата на превъзхождащи€т ги противник. ¬оюват и нанас€т загуби на израелцитеФ, думи на военни€т специалист ќгн€н јврамов, които не се нужда€т от коментар(Ујрабско-израелски€т конфликтФ ,—офи€, 1995г., стр. 66), а подчертаното е от мен.
†††††† Ќа 11 юни операци€та постига целите си Ц израелските войски обкръжават Ѕейрут, където оцелели от ќќѕ търс€т спасение като се разсе€т сред жителите на столицата на Ћиван.
†††††† ¬ операци€та са пленени 6 000 терористи на ќќѕ. —ред заловените са и представители на други, небезизвестни терористични организации като У„ервените бригадиФ(»тали€), УЅаадер-ћайнхофФ(‘.–.√ермани€), У≈“јФ( ФЅаскитеФ, »спани€), »рланди€, страни от ёжна и —редна јмерика... ќказва се, че до 1982г. ќќѕ усп€ва да развие в ёжен Ћиван база за интернационален тероризъм, с много тренировъчни школи за терористи от ц€л св€т. «а маскировка ќќѕ държи сво€та арми€ в цивилни училища, болници, бежански лагери.†
†††††† »два ред и израелските разузнавателни служби да бъдат изненадани - в крайбрежните градове ƒамур, “ир, —идон, е заловено огромно въоръжение, скрито в подземни тунели, с което може да се въоръжи 250 000 войска. ¬ тази гол€ма подземна военна база Ц от галерии със стоманени стени с диаметър 5м, вс€ка с дължина от километри, затвар€щи се със стоманени врати, чрез устройства, включващи се с радиосигнал подаван от подводница в крайбрежните води на Ћиван, са открити:
†††† - сложни компютърни системи и радиопредаватели;
†††† - едрогабаритни машини за изкопаване на тунели - съветско производство;
†††† - много папки с документи(гол€ма част от т€х на руски език);†
†††† - огромно количество мини, ракетни гранати, бомби, замаскирани като дребни битови предмети, униформи;†
††† - над 3 000 тежки оръди€, ракетни устройства, 120 и 160 мм миномети, противосамолетни оръди€;
††††† - над 1000 бронирани транспортни средства, включително 500 танкове “-55 и “-62;
††††† - около 30 000 автомати У алашниковФ и картечници;
†††† - около 1500 полеви радиокомуникационни системи.

†††††† ќборудване на стойност 4 милиарда долара !
††††† »зраелски€т генерал ћеир Ќицам докладва на 27 юни 1982г.:Фƒо днес ние сме намерили военна техника в количества, превишаваща поне десет пъти това, с което нашето разузнаване считаше, че ќќѕ разполагаФ.
†††††† ¬ н€кои от откритите документи се споменава за планирано атакуване на »зраел, което да се извърши на 4 август 1982г.†
††††††ќт други, пък се разбира, че милионите долари, отпускани от ёЌ≈— ќ за подпомагане на бежанци, гладуващи деца и прочие, са отивали в касите на ќќѕ за закупуване на оръжие и финансиране на терористичните им акции. —лед тези разкрити€ —јў, јнгли€ и редица други страни отказват да дават пари на ёЌ≈— ќ за каквито и да било нейни меропри€ти€, както и за нейната издръжка.†
††††††»зненадващите резултати и разкрити€ от операци€та Ућир в √алиле€Ф онаглед€ва до каква степен са взаимосвързани интересите на ќќѕ - респективно арабски€ св€т; ———– - социалистически€ блок; ёЌ≈— ќ - ќќЌ... ≈тап от процес на задълбочаваща се взаимност.

ќќЌ ƒЌ≈—

†††† 22 април 2004г . —ъветът за сигурност на ќќЌ прие единодушно резолюци€ за независимо разследване на твърдени€та за корупци€ в ръководената от ќќЌ програма Уѕетрол срещу храниФ. “ова стана възможно след като –уси€ оттегли възражени€ра си относно предприемането на подобна м€рка.
††††† ѕрограмата на стойност $60 млр е ориентирана към иракското население по време на наложените срещу страната санкции, като с приходите от продажбата на петрол се внас€т храни и медикаменти. Уѕетрол срещу храниФ е най-мащабната хуманитарна операци€, предприемана от ќќЌ. ¬ скандала са замесени над 270 политици и журналисти от над 45 страни, включително и високопоставени служители на ќќЌ, един от които е ръководител€т на програмата Ѕенон —еван, получил $3,5 млн незаконни приходи от иракски петрол. ¬ списъка фигурират и страни Ц членки на —ъвета за сигурност като ‘ранци€ и –уси€ - администраци€та на руски€ президент ¬ладимир ѕутин, бивши€т вътрешен м-р на ‘ранци€ Ўарл ѕаскуа, бивши€т френски представител в ќќЌ ∆ан Ѕернар ћериме...«амесени са и парти€та »ндийски национален конгрес, индонезийски€ президент ћегавати —укарнопутри, ќќѕ, британски депутат... —инът на  офи јнан, участващ в една фирмите, спечелили контракт на ќќЌ по програмата Уѕетрол срещу храниФ...
†††††† —хемата за източване на незаконни средства е позволила на —аддам ’юсеин да похарчи 10 милиарда долара за подкупване на чужди бизнесмени, журналисти, политици. У—ами€т факт, че —аддам ’юсеин, ќќЌ и н€кои юленове на —ъвета за сигурност са могли да скри€т това мошеничество от света, би тр€бвало да накара всеки един в тази зала да изтръпнеФ , казва ’анкс-ƒрилсма, бивш главен директор на базираната в Ћондон одиторска компани€ Уѕрайс ”отърхаусФ, пред ¬¬—. Ѕритански и американски представители в ќќЌ неколкократно протестират срещу контрабандата на петрол и други нарушени€. јмериканците обаче решават, че главната им цел е да попречат на контрабандата на оръжие за »рак.
†††††† ќќЌ се опита да скрие скандала. ѕоставен на Ут€сноФ,  офи јнан разпореди разследване, нтогава в ќќЌ се задействат сили, който искат свал€нето му от поста на генерален секретар на ќќЌ. ћотивът е повече от нелеп Ц јнан е виновен за жертвите сред миси€та на ќќЌ в Ѕагдад, следствие на терористични€ акт, извършен на 19 август 2003г., защото не е осигурил надеждна защита.  олко далеч от истината е този мотив за оставка Ц минала е, кажи-речи година от терористични€ акт, прекалено дълго време за да бъде пропуснато, ако е имало действителни причини за виновност у генерални€ секретар...ѕовече от €сно е, че опитът за оставката всъщност цели сплашването на јнан да не отива далеч с разследването на аферата - силата на корумпираните в ќќЌ е значителна !
†††††† ƒокато отделните държави отслабват то силата на ќќЌ расте, особено видимо през времето на мандата на  офи јнан. ќќЌ планува сво€ собствена система за данъци, за да не бъде обект на финансов контрол от страна на нациите-дарители.  омиси€та по √лобално управление насто€ва за Фустанов€ването на схеми за глобално финасиране на глобални цели, включителнио налагане на такси за употртебата на глобални ресурси като въздушен коридор, морски път, океански риболовни области. —ъбирането на глобални приходи тр€бва да бъде глобално одобрено и да влезе в сила чрез договор. “р€бва да бъде проучена възможността за международно таксуване на междунаридните финансови преводи, както и за създаването на международна корпоративна данъчна база между мултинационалните компании. ¬реме е за еволюци€та за глобално облагане с данъци, което да служи на нуждите на глобалното съседство.Ф
†††††† Ќай-споменаван е т.н. данък У“обинФ, който да бъде налаган на всички международни финансови сделки в размер на 0.5%(половин процент). Ќа пръв поглед незначително. Ќо този половин процент ще даде възможност на ќќЌ да събира приход в размер на 1500 милиарда долара годишно. ѕравилно четете: приход от хил€да и петстотин милиарда долара за ќќЌ ! ѕонасто€щем бюджетът им е само 10 млр долара ! јпетитите на глобалистите е да имат 150 пъти увеличение на приходите си. — такава сума те ще упражн€ват глобален контрол над света ! —ъщо според  омиси€та по √лобално управление на ќќЌ й е нужна посто€нна арми€, ко€то да е под командването на ќќЌ !
†††††† ќќЌ планува и —ветовен съд, който да може да съди, както граждани, така и държави. »ска се отпадане на правото на ФветоФ за не може нико€ наци€ да спира, ко€то и да е акци€, решена от глобалното мнозинство. “ози —ветовен съд вече действа Ц това е ћеждународни€ съд на ќќЌ в ’ага !
††††††  огато има система от международни закони или конституци€, власт да налагаш данъци, власт да даваш под съд и да осъждаш, власт да наложиш юрисдикци€та си над цели€ св€т, власт да имаш собствена войска в такъв случай ќќЌ не се ли превръща в глобално правителство ?
†††††† Уўе направим по-добре, ако започнем изграждането на наши€ Удом на световен редФ...водейки към кра€ на национални€ суверенитет, ерозирайки го малко по малко, ще ни доведе до световен ред по-бързо отколкото старомодните нападени€Ф Ц –ичард √арднер, заместник асиствент на ƒържавни€ секретар на —јў през 1974г.
†††††† Уѕрез следващите 100 години...националността такава, каквато € познаваме, ще бъде остар€ла; всички държави ще признават една-единсвтена глобална властФ Ц —троуб “албот, заместник ƒържавен секретар по времето на президента  линтън.
†††††† У ¬ началото ќќЌ беше само надежда. ƒнес е политическа реалност. ”тре ще бъде световна религи€Ф Ц –обърт ћюлър, заместник √енерален секретар на трима √енерални секретари на ќќЌ, служил 38г. в ќќЌ.

- - -

†††††† ƒа се изфабрикува държава на харти€ е едно, но нещо съвсем друго - да се докаже правната й легитимност - затова са нужни териториална, национална и историческа идентичност. ¬ опитите за т€хното изнамиране лъсват лъжи и манипулации от арсенала на пропагандата, впуснала се да разработва и внедр€ва за медийна употреба

—÷≈Ќј–»… є 4 - ѕалестина - зем€ на палестинските араби

A . Tеритории и националност

†††††† »стори€та на Уѕалестина IIФ за времето от 1948г. до 1974г. е бел€зана от опитите на арабските страни да € разпредел€т по между си. —ъздаването на ќќѕ през 1964г., независимо какво пише в хартата й, има задачата да съдейства за осъществ€ване териториалните претенции на арабските страни. …ордани€. ƒо 1974г., а и след това, не признава териториалната идентичност на ќќѕ. Ќе отстъпва да представл€ва териториите, чрез които ќќѕ тр€бва да се легитимира като държава Ц територии, завзети по време на войната от 1948г., но загубени следствие на войната от 1967г. ќтсто€ва тази позици€ до 1988г., когато е принудена да се откаже от не€, за да легитимира ќќѕ.
††††† ѕрез февруари 1970г., крал€т на …ордани€ ’юсейн за€в€ва:Фѕалестина е …ордани€, и …ордани€ е ѕалестина. »ма един народ и една зем€, с една истори€ и с една съдбаФ.
†††††  акто вече знаете, през 1922г. върху 77% от територи€та на УѕалестинаФ, се създава “рансйордани€, преименувана през 1950г. в …ордани€.  рал ’юсейн претендира, че УѕалестинаФ и …ордани€ са идентични. ¬ подкрепа на казаното от крал ’юсейн е фактът от навечерието на войната от 1967г., когато јхмед Ўукейри е лидер на ќќѕ, но същевременно е и началник-щаб на йорданската арми€, който в реч в »зточен …ерусалим за€вава:Фўе превърнем »зраел на пепелище, от което не ще остане жива ни една-единствена еврейска душа, нито камък върху камъкФ. …ордани€ е с намерение да стигне до бреговете на —редиземно море като завладее израелските земи и ќќѕ ще съдейства за постигането на тази цел.
††††† —ири€ също насто€ва за територии в Уѕалестина IIФ, което неизбежно влиза в конфликт с ќќѕ, а също и с …ордани€. ѕрез 1987г., на конференци€ в јман, столицата на …ордани€, президентът на —ири€ Ц ’афез јсад за€в€ва:Фѕалестина е част от —ири€. Ќикога не е имало независима държава, наименована ѕалестинаФ. —ирийски€т президент изтъква една неоспорима истина.
†††††  ато разрушават еврейската държава, римл€ните се опитват да заличат и историческата памет за не€. «атова, в 152г. сл. ’р. –имски€т император јдриан преименува земите на »зраел Ц »уде€ и —амари€, на УѕалестинаФ, а …ерусалим - в —анта  апитоли€. ќттогава, УѕалестинаФ е считана за южна част на римската провинци€ У—ири€Ф.
†††††† ƒумите на јсад са израз и на регионален сблъсък на арабски интереси - —ири€ също претендира за ѕалестина ( Уѕалестина IIФ). —блъсък, който ще бъде решаван, едва след заличаването на държавата »зраел. Ќа тази база ще се разбере навлизането на сирийски войски през 1976г. в Ћиван. ќпасността ќќѕ да завземе Ћиван и да го превърне в сво€ самосто€телна и УнеконтролируемаФ държава налага —ири€ да действа. Ќужна е ќќѕ не като опонент или противник, а като средство за завоюване на Уѕалестина IIФ. ќќѕ може и тр€бва да съществува в ёжен Ћиван, колкото за да тероризира »зраел, да поддържа тлееща война с него, та когато е нужно, да се разпали мащабна война, предвождана от УсилнитеФ арабски страни, за които да останат и облагите от не€.
††††† „е ќќѕ е УобслужващаФ организаци€, го научаваме от изказването на «ухир ћусейн, военен лидер на ќќѕ, пред холандски€ вестник УTrowФ (31.III.1977г.):ФЌие приемаме страдани€та за да изтъкнем нашата палестинска идентификаци€ само за тактическа цел, защото това е в национални€ интерес на хората, да насърчаваме обособ€ването на палестинска идентификаци€ за да го противопоставим на ционизма. —ъздаването на отделна палестинска държава е ново средство в продължаващата борба срещу »зраел...Ќ€ма разлика между йорданци, палестинци, сирийци, ливанци. Ќие всички сме част от една наци€. »зтъкването на палестинската национална идентичност е въпрос само на политически причини...ќсноваването на палестинска държава е просто едно ново средство в борбата ни срещу »зраелФ.
††††† “ова откровение попада право в УдесеткатаФ. —мисълът на създаването на ќќѕ, включването й в ќќЌ, претенциите й за самосто€телна държава, и т.н., са в контекста на крайната цел на съветско-арабската кауза по Уѕалестински€Ф въпрос - Ћ» ¬»ƒ»–јЌ≈“ќ Ќј »«–ј≈Ћ !
††††† УЅорбата с ционистки€ враг не е само борба за израелските граници, но и срещу израелското съществуване въобщеФ, казва Ѕасам Ўариф, говорител на ќќѕ, на 31 май 1986г. Уќсноваването на една палестинска държава в У«ападни€ бр€гФ и У√азаФ ще бъде началото на упадъка на ционистката инициатива. Ќие ще се сме в състо€ние да се опрем на не€, за да завършим борбата по осъществаването на нашата ц€лостна целФ, ƒжордж ’абаш, ръководител на фракциите на ќќѕ в Ћиван, 9 юни 1989г.
††††† ѕалестинската държава не се връзва и с фактите на истори€та.

Ѕ . »стори€

††††† »мето УѕалестинаФ означава Устрана на филистимцитеФ и произлиза от древната еврейска дума У‘илисти€Ф, ко€то означава УскитащФ или УномадскиФ. — това наименование еврейте обозначавали крайбрежната средиземноморска ивица на зем€та ’анаан, където днес се намира така наречената Уивица √азаФ. “ази УивицаФ в древността е насел€вана от УфилистимФ - древен народ, преселил се по тези земи от о-в  рит. —ледите на този народ се губ€т окончателно около 8 век пр.’р.
†††††† »мето УѕалестинаФ се използва от гърците, римл€ните, турците, включително и от британците.
†††††† ѕо времето на »сус зем€та се нарича У»зраелФ (ћатей 2:20,21; 10:23).
††††† Ќазванието У—в€тата «ем€Ф се употреб€ва от христи€ните от около 5 век насам. ¬ опита си да заличат вс€каква еврейска принадлежност със зем€та римл€ните € преименуват в У—ири€ ѕалестинаФ.
†††††† —лед римл€ните наименованието УѕалестинаФ се използва от ќтоманската импери€ до 1917г., а след т€х и арабите - до 1948г., които € наричат още и като Уёжна —ири€Ф.
†††††† УѕалестинаФ се използва през последните столети€ твърде често вместо У’анаанФ, Уќбетованата зем€Ф или У—в€тата зем€Ф. ¬ъвеждането в употреба на това ново наименование по никакъв начин не е свързано с националистическо арабско значение, поради простата причина, че факторът на арабски€ национализъм по отношение на зем€та УѕалестинаФ не е съществувал, докато не се по€в€ва Ѕалфуровата деклараци€, принципно отдаваща тази зем€, под това наименование, на евреите за създаване на т€хна държава. ѕоказателно е, че единствено евреи и христи€ни имат отношение към ѕалестина като У—в€та зем€Ф, докато в  орана това пон€тие се среща само веднъж и то за да покаже като каква € приемат тази зем€ евреи и христи€ни.
†††††† »нтересен е и фактът, че до 1948г. евреите, живеещи в района между река …ордан и —редиземно море, са наричани УпалестинциФ Ц британското управление им издава УпалестинскиФ паспорти, УпалестинскоФ гражданство, институциите, които администратират евреите са УпалестинскиФ, а арабите, живеещи в същи€ район, наричали себе си просто УарабиФ, а след 1948г. Ц УйорданциФ.
†††††† УѕалестинаФ след 1974г. е пропагандно оръжие, насочено против »зраел, защото го лишава от »—“ќ–»„≈— ј легитимност над зем€та. Уѕалестинската наци€Ф възниква след 1974г. и не е нищо друго освен пропагандна лъжа. ¬ предишната истори€ никога не е имало УпалестинскаФ арабска наци€.
†††††† ѕретенциите за историческа принадлежност над зем€та и името й като арабска ѕалестина страда и от друг недостатък Ц гол€мото арабско преселение в УѕалестинаФ след като Ѕритани€ обещава да съдейства за създаване на еврейската държава върху “ј«» зем€. ћного араби идват от околната на УѕалестинаФ арабска общност. «а арабите УѕалестинаФ винаги е била част от една или друга т€хна държавна форма на управление и за 1200г. арабско владение те са създали на тази зем€ само един единствен арабски град Ц –амала, през 8 век. ѕонасто€щем там се намира щаб-квартирата на ѕалестинската власт под ръководството на ясер јрафат.
†††††† ¬алидността на арабските претенции към зем€та УѕалестинаФ може да бъде прецен€вана и въз основа на фактора на състо€ние на зем€та, когато е под едно или друго управление.  огато е под техен контрол, арабите не показват идентичност и любов към тази зем€, т€ е пуста и неустроена, описано най-добре от ћарк “вен през 1867г.:ФЅезплодна зем€, чи€то почва е достатъчно богата, но е оставена изц€ло на плевелите. Ќие така и не вид€хме човешко същество през цели€ път. –€дко можеха да се вид€т храсти или дървета...Ф.
†††††† ѕоказателен е фактът, че много арабски земевладелци, живеещи от ƒамаск до  айро продават земите си Ц заблатени, запустени, безплодни и ненужни, полакомени от по-високите, дори от парцели в Ќю-…орк, цени, които евреите са готови да плащат. —амо за периода 1933-35г. е разпродадена зем€ за над $20 млн по тогавашна стойност на долара. » когато след упорит труд блатата са пресушени, пустините Ц напоени, зем€та - възстановена и превърната в градина, арабските богаташи искат да си върнат зем€та, ко€то ¬≈„≈ е култивирана ! » го осъществ€ват като ползват насилието, за да прогон€т евреите. »скам дебело да подчерта€, че завръщащите се в ѕалестина евреи се заселват в изоставени и пустеещи райони. јко тези места б€ха плодородни и населени с араби, за т€х н€маше да има друг шанс за установ€ване, освен със силата на оръжието, с използването на войска.
†††††† »стори€та е показателна в това отношение, че в периода 1917-48 евреите ползват единствено лично оръжие за самоотбрана и защита на УкибуцитеФ от арабските набези, и до 1948г. те н€мат нито въоръжението, нито кадрите, за да създадат военни сили. ≈врейските заселища създават услови€ за работа, с ко€то много арабски работници намират в т€х своето препитание. “ака, с нарастващото еврейско присъствие, нараства и арабското, идващо от близки и далечни райони.
†††††† ¬ъв времето до изфабрикуването на казуса УќќѕФ н€ма и следа от историческа легитимност на УпалестинскиФ араби наследници на УпалестинскатаФ зем€, наци€ и държава. Ќапример, У–ечник на —ветото ѕисаниеФ - исторически документ, печатан в ÷ариград през 1884г. ≈то какво пише там за УѕалестинаФ : Уѕалестина, означава, във ¬етхи€ «авет, страната на ‘илистимл€ните, и беше онази част от обетовата зем€, ко€то се продължава по край —редиземно море на криволични€ западен предел от —имеон, …уда и ƒан, »зход 15:14, …оил 3:4.†ѕалестина, според по-последното значение на думата в по-обширен смисъл, означава ц€лата страна ’анаан, както отсам тъй и оттатък …ордан; при всичко че често се употреб€ва само за страната на запад от реката, тъй щото думите …уде€ и ѕалестина означаваха в последно време едно и също. Ќамираме, тоже, и името —ири€-ѕалестина да се дава на обетованата зем€; и даже по н€кой път ƒолна —ири€ влиза в тази област. »род е най-стари€т познат списател, който говори за —ири€-ѕалестина. “ой € тур€ между ‘иники€ и ≈гипетФ(цитираните пасажи са осъвремени).
†††††† ѕо отношение на палестински€ народ и държава У–ечникътФ дава значително повече информаци€, затова ще цитирам по-важните места: У‘илистимл€не, прочут народ, който насел€вал южното приморие на ’анаанската зем€, ко€то от името им се нарекла ‘илисти€, или ‘илистимска зем€, ѕсалми 60:8 и 108:9, или ѕалестина. “е първоначално се преселили от ≈гипет в  афтор, който н€кои разбират да е  рит...и оттам преминали в ѕалестина... ‘илистим€ните б€ха силен народ в ѕалестина, даже на јвраамовото време, преди –.’. 1900год., когато те имаха свои царе и значителни градища, Ѕитие 20:2 и 21:32; »зход 13:17...“е б€ха от части покорени от јсирийски€ цар ≈сарадона, и после от ѕсаметиха, ≈гипетски€ цар; и много веро€тно да са били подчинени и от Ќавуходоносор... “е напокон попаднаха под властта на ѕерсийците, на јлександър ¬елики, който съсипа √аза, еднички€т ‘илистимски град, който дръзна да му се опре. ‘илистимците, види се, са се слели с други народности под ћакаваейте и не се споменуват вече като отделен народ...Ф
†††††† јко приемаме Ѕибли€та за верен исторически документ, тогава ще тр€бва да се съгласим, че е в€рно, съдържащото се в посочените от У–ечникаФ библески стихове Ц Ѕитие 20:2 и 21:32, които говор€т за отношени€та между У‘илистимски€Ф цар јвимелех и јвраам, чийто син Ц »смаил, е на 13 години. “.е . УфилистимцитеФ или осъвремененото Ц УпалестинцитеФ са съществували като народ и държава векове преди да се е родил »смаил - родоначалникът на арабите Ц баща на дванадесет сина, от които произлизат дванадесетте арабски рода, основаващи арабската наци€.

- - -

†††††† ¬ насто€щото изследване на историческите събити€ се сблъскахме с 4 основни, взаимосвързани сценари€, които предопредел€т път€, по който се развива и ще се развива арабско-израелски€ конфликт. ¬ъвеждането на ќќѕ в ќќЌ през 1974г. е процес, развиващ се във времето.
††††† ¬ неговото начало позици€та на …ордани€ го преп€тства, защото не отстъпва да представл€ва арабите и на запад от река …ордан. ѕоддържа тази си позици€ до 1988г., когато е принудена да се откаже от претенциите си за териториите на У«ападни€ бр€гФ. ≈два сега, јрафат об€в€ва независима ѕалестинска държава. јко беше об€вена по-рано, …ордани€ можеше да попадне в пропагандни€ капан и да се окаже УокупаторФ на УпалестинскиФ територии. “върде странен, но и любопитен исторически момент... «ем€та, от ко€то се нуждае държавата на ќќѕ, е зем€та, от ко€то се отказва …ордани€. —ъщевременно, това е и зем€та, ко€то е в пределите на държавата »зраел. ќттук нататък, развитието на казусът УќќѕФ вече изц€ло зависи от УотстъпчивосттаФ на »зраел. Ќо как да даде зем€ за създаване на държава от организаци€, ко€то си е поставила за цел унищожението му ?
†††††† ћеждународната общност см€та, че този въпрос има решение по път€ на териториални УотстъпкиФ от страна на »зраел като в зам€на ќќѕ да подпише споразумение за УмирноФ съжителство с »зраел и се откаже от член 1-ви на хартата си, визираща унищожението му като държава. ќт този взаимен УкомпромисФ ще се роди палестинската държава. Ќай-доброто решение - УумереноФ и УсправедливоФ и за двете страни. “еза, широко застъпена в световната медийна среда. ¬се пак става въпрос за световната общност, нали ?! Ќо дали онова, което предлага ќќЌ като УумереноФ и УсправедливоФ наистина е с такава стойност...? ƒали, създаването на палестинска държава ще прекрати Ѕлизко-източни€т конфликт и араби и евреи ще заживе€т омиротворени ? Ќ€ма ли Усценари€тФ да се дописва отново...?
†††††† —лед войната от 1948г, по време на преговорите за УмирФ, под натиска на «апада, »зраел отстъпва Уивицата √азаФ на ≈гипет в името на обещани€ за УмирФ. ќбещани€, написани на парче харти€. «ащото след подписани€ УмирФ, от египетска страна спр€мо »зраел се започва терористична война. —амо за времето от 1953-56г. са извършени над 6000 терористи акции, като жертвите сред израелското население са над 1300.
†††††† —лед У—уецкатаФ война от 1956г. истори€та се повтар€. «ападът дава гаранции, че ще бъде гарант за безопасността на »зраел, като последни€т върне —инай и Уивицата √азаФ на ≈гипет - между »зраел и ≈гипет са разположени войски на ќќЌ. Ќо идва май 1967г., когато ≈гипет насто€ва войските на ќќЌ да напуснат позициите си. У—инитеФ каски подвиват опашка и се оттегл€т ! » какво се оказа...?! „е ангажираността на «апада и ќќЌ в гарантирантиране безопасността на »зраел се състои в думи, но не и в действи€...†
††††† »зраелски висши представители се впускат да сноват из «ападна ≈вропа и —јў с надеждата, че войната може да бъде избегната... ѕоказателен е куриозни€ случай, когато администраци€та на президента на —јў Ц ƒжонсън, не е в състо€ние на намери в архива на Ѕели€ дом списъка с гаранциите, подписани десет години по-рано ! ѕровал€т се опитите на —јў и јнгли€ да свикат —ъвета за сигурност на ќќЌ за да се предотврати задаващата се война, в ко€то по всички предварителни преценки »зраел ще бъде ликвидиран като държва. ѕрезидентът Ўарл де √ол вдига рамене и об€в€ва УнеутралитетФ на ‘ранци€... »зраел е оставен да се оправ€ сам... јко може...» както може...
†††††† ƒнешните планове на ≈— и ќќЌ, в които се изисква »зраел да направи УотстъпкиФ в зам€на на декларациии за УмирФ н€ма ли да имат съдбата на предишните ?
†††††† »звестни€т професор по истори€ и класически науки д-р  аган в книгата си У«а произхода на войната и запазването на мираФ, след като е изучавал международните конфликти и мирни споразумени€ през последните 3000г. заключава, че политиката на отстъпки винаги се е провал€ла. ƒосега »зраел оцел€ва, благодарение на тоталната мобилизаци€ на собствените си материални, човешки и морални ресурси. »зраел не може да си позволи грешка ! ¬с€ка допусната ще бъде фатална и последна за него. Ќо »зраел е притиснат от международни€ сценарии за УотстъпкиФ. »зраел н€ма алтернатива...
††††††† —ледват години на страхове и плахи надежди...
†††††† 13 септември 1993г., ¬ашингтон. ѕремиерът на »зраел –абин и председател€т на ѕалестинската власт(ѕ¬) јрафат, подписват ƒеклараци€та за приципите на УќсловскотоФ споразумение. ¬ обръщение към –абин јрафат обещава : Фќќѕ поема отговорността за мира в Ѕлизки€ »зток. » за мирното разрешение на конфликта между двете страни и за€в€ва, че всички важни въпроси, свързани с посто€нни€ статут, ще бъдат разрешавани чрез преговори. —ъответно ќќѕ отказва да използва тероризма и други про€ви на насилие, и ще упражни властта над всички части и служители на ќќѕ, за да осигури т€хното сътрудничество, за да предотврати нарушени€та, и ще наказва нарушителите.Ф ÷еремони€та по подписването се извършва на 4 май 1994г. в  айро.
†††††† ƒни по-късно, в джами€ в …оханесбург(ёжна јфрика), јрафат се изказва, като прави коментар върху подписани€ УќсловскиФ мирен договор: УЌие сключихме мира на ћохамед и мира на —аладин. ѕравим това само като временна тактика, докато станем достатъчно силни, за да си върнем цели€ »зраелФ.
†††††† ќт исл€мската истори€ научаваме, че преди 1300 години, пророкът ћохамед сключва договора У’удайби€Ф с еврейското племе  ураиш, който договор гарантира 10 годишно примирие. —амо след две години, почувствал се силен, ћохамед напада и унищожава за 24 часа племето, с което е сключил УмирнотоФ споразумение Ц мъже, жени, деца...
†††††† ѕрез 1187г. —аладин сключва мирно споразумение със същи€ мотив - да унищожи врага си малко по-късно. Ќа 18 април 1998г. по египетската телевизи€, јрафат отново сравн€ва споразумението от ќслоТ93 с примирието на ћохамед с племето  ураиш. ¬ друго из€вление, този път по палестинската телевизии€ на 15.11.1998г. , јрафат по€сн€ва на арабската аудитори€ : У огато избрахме Умира на смелитеФ, ние го избрахме заради в€рата си в пророка ћохамед, в договора ’удайби€ и приехме този договор на помирение, не на истински мир, като Удоговорът на смелитеФ. “ази двойственост на ръководството на ќќѕ е всеизвестна и е отколешна...
†††††† ѕреди години, йордански€т крал ’юсейн за€вава, че по време на присъствието на ќќѕ в страната му : Фясер јрафат об€ви и подписа с мен 22 прекрат€вани€ на огън€ и не спази нито едно от т€хФ.
†††††† јрон Ћернер, УThe Jerusalem PostФ : У—поразумението, което »зраел подписа в ќсло беше не зем€ за мир, а зем€ за харти€. —€каш сами€т јрафат съществува като две личности. ≈дната е, ко€то се усмихва лъчезарно на снимките с американски официални лица, а другата е тъмната му половина. “€ призовава към джихад и поощр€ва убийците. ѕризивът на  линтън към јрафат да се бори срещу терора е изключително нелеп. “ова е все едно да ангажираш мафи€та да се бори с престъпността. ѕовече от 150 души, членуващи в У’амасФ, заемат ключови постове в палестинската полици€.Ф
†††††† √енерал-лейтенант ћоше яалон, главнокомандващ израелската арми€: У“е имат две различни версии на истори€та. Ќа арабски говор€т за мобилизаци€ и УджихадФ и отхвърл€не на правото на съществувание на »зраел. Ќа английски, обаче, говор€т за израелска окупаци€, колоноализъм, апартейд, като цел€т да заблуд€т западни€ св€т с тази терминологи€.Ф
†††††† —траните, които насто€ват за създаването на палестинска държава в€рват ли си, че наистина ще създадат, както те € наричат, Удемократична, стабилна палестинска държава, съжителстваща в мир с »зраелФ ? «ащо се прикрива напълно съзнателно фактът, че това ще бъде 1-та държава, ко€то ще бъде създадена пр€ко от терористична организаци€ ? «ащо се подминават и фактите за симбиозата на палестински€ с глобални€ тероризъм ? —лед ќсловски€ мирен договор от 1993г. ќќѕ получава зем€, оръжи€, пари и политическа власт, като в зам€на дава само обещани€ за въздържане от насилие, а в действителност върши точно обратното. «а 10 години до подписването на ќслоТ93 убитите сред израелското население от терористичните действи€ на ќќѕ са 211, за 10 години след ќслоТ93 Ц бро€т им е 1100 ! ¬ годината на подписването на ќслоТ93 убитите са 30, през 2002г Ц 450 !
†††††† У√лавната цел на терористични€т режим на јрафат не е да основе 22-та арабска държава, а да унищожи единствената еврейска държава. “ова е било и си остава същността на конфликтаФ, казва бивши€т израелски министър-председател Ѕен€мин Ќетан€ху.

≈— јЋј÷»я Ќј “≈–ќ–ј

†††††† “ерорът от страна на ќќѕ доведе израелското общество да му отговори през 2001г като избра за премиер Утвърдолинейни€Ф јриел Ўарон. ¬ началото на мандата си Ўарон се опитва три месеца да спре терора с политически и дипломатически средства. ¬ отговор терористичните действи€ ескалират.
††††† ќт септември 2000г. до началото на 2003г. са извършени 15 800 палестински терористични атаки (други 1452 са предотвартени), в които са убити 710 и ранени 5050 израелци, много от които осакат€ват Ц без ръце, крака, очи...
†††††† Ќа тази палестинска терористична война Ўарон е принуден да й отговори с война... »зраелски войски завлад€ват щаба на ќќѕ в –амала. “ук са открити десетки палестинци, издирвани от израелските власти за терористична дейност. »ззета е гол€мо количество секретна документаци€. ќт не€ става €сно, че јрафат лично е нареждал за много от самоубийствените атентати. Ќещо повече, докато по един мобилен телефон е издавал разрешение за заплащането за Уизвършената работаФ - по $ 30 000 на роднините на атентаторите-самоубиици, в същото време по друг, отрича пред световни политици и медии вс€каква причастност към атентатите Ц било лична или на ќќѕ...
†††††† ѕалестински€т психолог д-р ћасалха прави проучване през 2002г., което показва, че повече от 50% от палестинските деца на възраст от 6-11г. мечта€т да станат атентатори-самоубийци. ћасалха за€в€ва, че след около 10г. ще има поколение от убийци, изпълнени с омраза и готови да умрат при самоубийствени мисии.  ой насажда тези УидеалиФ в децата ? ѕалестински€т доктор заключава: УЌие учим децата, че самоубийствените атентати са единственото нещо, което може да всее страх у израелците, че ние имаме право да ги извършваме и че човекът, който се самовзриви отива на най-високото м€сто в ра€Ф. У¬ общество, където легаризирането на деца убийци се превърна в идеологи€, човешки€т морал прества да съществуваЕ акво е това правителство, което призовава гражданите си да станат убийци, докато кара света да в€рва, че в действителност те са жертвата, ко€то се бори за мир?Ф
†††††† Ќа 14.I.2004г. в 10:30ч. –еем —ала ал-–айши Ц майка на две деца, се опитва да премине през металните детектори на  ѕѕ ≈рец, които алармират, че в не€ има наличие на метал. јрабската жена об€сн€ва, че следствие на операци€ има платитени пластини в краката, като същевременно имитира, че припада. ѕритичалите се да помагат израелски служители са пометени от взрива, който жената предизвиква с взривното устройство, което носи със себе си. “рима военни и един цивилен израелци са убити, 10 са ранени. –еем —ала ал-–айши е първата жена, наета от терористичната организаци€ У’амасФ, ко€то досега изпраща да се взрив€ват само млади мъже.
†††††† ƒуховни€т лидер на У’амасФ ясин казва, че използването на жена в техните операции е необичайно, но свещената война е Узадължение на всички мюсюлмани Ц мъже и жениФ. “ози атентат онаглед€ва на какво са способни арабските терористични лидери Ц върли противници на равните права на жените, но драго сърце им дават равни права в смъртта.
†††††† 20 000 палестинци ежедневно мионават през  ѕѕ ≈рец за да работ€т в »зраел. Уѕравим всичко, на което сме способни, за да улесним палестинците да си намер€т работа в »зраелФ Ц за€в€ва израелски служител по сигурността.
†††††† 40годишни€т арабин јшур Ўала негодува: Ф“ова е абсолютна глупост..“ова е не само м€стото където работим, но и наши€т дом.  ойто и да поръчал експлози€та, несъмнено тр€бва да е знаел, че 30 000 гърла завис€т от работата ни тук. ¬ крайна сметка това вреди на нас много повече отколкото на израелцитеФ.
†††††† ѕалестинското икономическо положение благопри€тства палестински€ и арабски тероризъм. —поред войствуващите групировки арабите тр€бва да бъдат държани в мизери€, защото ако си намер€т работа, ще заживе€т нормално и ще се изплъзнат от възможността да станат пушечно месо за лудите идеи на войствените си лидери. ѕалестинскатото управление на Уивицата √азаФ държи печални€ рекорд на едно от най-бедстващите икомически места в света, с едно от най-големите в процентно отношение безработни.
†††††† ¬ кра€ на март 2004 е убит Ўейх ясин Ц лидер на У’амасФ, едно от военните крила на ќќѕ. ќт септември 2000г. ясин е отговорен за извършването на 425 терористични атаки, при които са убити 377 израелци, а ранените са 2076.
†††††† Ќ€колко дни по-късно ќбщото събрание на ќќЌ обвини »зраел в Удържавен тероризъмФ. У“ози съвет не е приел нито една резолюци€, ко€то изрично да осъжда умишлените кланета на невинни граждани...
†††††† “ова, че защитавате кръстника на тероризма, е върхът на лицемерието ви...Ф, казва посланикът на »зраел в ќќЌ ƒан √илерман.
†††††† Ќа 1 април 2004г. ≈— обвини »зраел в Удържавен тероризъмФ и заплаши да прекъсна търговските си споразумени€ с него, ако бъдат убити и други терористични лидери. Ќ€колко дни по-късно е избран нов лидер наЦ У’амасФ, јбдел –антиси. ”бит от израелската арми€ на 17.04.2004г.
†††††† Ќа 2 май 2004г. кола, управл€вана от “али ’атуел - 34 годишна, в ко€то са и четирите й дъщери, попада под обстрела на палестински терористи, отклон€ва се от път€ и спира. Ќападателите приближават колата и от упор застрелват останалите живи четири момичета, които в обща прегръдка, очакват разстрела Ц ’ила Ц на 11г., ’адар Ц на 9г., –они Ц на 7г., ћерав Ц на 2г.†


http://www.box.net/shared/q4lmf4gis8†††††† јко тълкуваме мълчанието на јнан и ќќЌ по повод убийството на четитите деца и майка им на 2 май, изглежда това престъпление не противоречи на Умеждународни хуманитарни закониФ... »збитото семейство е от еврейска колони€, насел€ваща Уивицата √азаФ, в численост около 8 000 човека. ѕалестинските араби искат т€хното прогонване и затова посто€нно ги подлагат на терор.
††††† Ќад 5000 снар€да и ракети У ассамФ са изстрел€ни срещу еврейските селища в √аза само от началото на 2-та интифада. Ќо ќќЌ мълчи, както по въпроса на избиването на семейство ’атуел, така и за тези арабски про€ви на апартейд и дискриминаци€, когато група хора, живееща в дадена област, е подложена на насилие за да бъде прогонена, заради етническа или верската си принадлежност ? «ащо нещата стават различни, когато се отнас€т за евреите? «ащо юрисдикци€та на ќќЌ не се отнас€ и до израелската общност ? Ќа прогонване чрез насилие са подложени и израелците, насел€ващи У«ападни€ бр€гФ Ц област, ко€то тр€бва да бъде част от новата арабска палестинска държава. ѕалестинската власт отдавна ќ‘»÷»јЋЌќ е об€вила, че ще изгони всички израелци, живеещи в така наречените УпалестинскиФ територии.  акво ли би станало, ако »зраел реши да изгони едни или други араби, живеещи в »зраел ?
†††††† ѕрез периода 14-16 май 2004г. израелската арми€ разрушава над сто къщи в Уивицата √азаФ, защото се използват като прикритие за прокопаване на тунели под т€х. —амо през 2004г. са открити и разрушени 11 тунела, а повече от сто тунела - през последните 3 и половина години. ¬сеизвестно е, че контрабандата на оръжие през тунелите е причина за много от терористичните атаки срещу »зраел. Ѕлагодарение на т€х Уивицата √азаФ е зал€та с оръжие и експлозиви. “ези тунели с дължина н€колкостотин метра имат изходи в палестински домове и минават под град –афа - наполовина палестински и наполовина египетски. »зраелските офицери ги описват като Уподземен път, които свързва палестинската страна и ≈гипетФ. “ози УпътФ се позлва години наред от терористите, които внас€т по него ракети У атюшаФ, снар€ди, противовъздушни ракети, противотанкови гранати, големи количества експлозив, амуниции и стрелково оръжие, идващи от ≈гипет, »рак, —удан, Ћиби€... “ерористите се пренасочват към тунелите, понеже израелската арми€ блокира опитите за пренас€не на оръжие по море. јрабската лига призова за спешно заседание на —ъвета за сигурност на ќќЌ, на което да се разгледат действи€та на »зраел в –афа. √енерални€т секретар на ќќЌ  офи јнан осъди операци€та на »зраел: Фѕризовавам израелското правителство да спре това разрушаване, което е противно на международните хуманитарни закониФ. —поред јнан и ќќЌ да се прокопават тунели, по които да се вкарват оръжие и боеприпаси от една една държва в друга не противоречи на международните закони
†††††† Ќа 9 юли т.г. ћеждународни€т съд на ќќЌ в ’ага излезе с решение по повод изграждането на УстенатаФ от »зраел, ко€то има за цел да предотврати навлизането на терористи в »зраел. “ова решение квалифицира УстенатаФ като УнезаконнаФ . »нтересно...?! —ъдът държи повече на свободното придвижване на палестинците, отколкото на живота на евреите. ¬ъз основа на това решение, на 21 юли ќбщото събрание на ќќЌ прие резолюци€ осъждаща »зраел за изграждането на УстенатаФ и постанови нейното събар€не. 150 държави гласуват УзаФ резолюци€та, 10 се УвъздържатФ, а 6 са УпротивФ.
†††††† ѕо този повод израелски€т посланик в ќќЌ ƒан √илерман за€в€ва: ФЅлагодар€ на Ѕога, че съдбата на »зраел и на евреите не се решават в тази залаФ. јла не е далеч времето, когато именно Ув тази залаФ ще се решава съдбата на »зраел...
††††††† Ќа 31 август 2004г. двама атентатори-самоубиици от ’еврон се качват на два различни автобуса и се взрив€ват. ”битите са 16. Ќа 22.09.2004г. 18 годишно момиче се взриви в …ерусалим и уби двама полицаи.

- - -

†††††† Ќа 19 ноември 2003г. —ъвета за сигурност на ќќЌ гласува резолюци€ є1515., ко€то приема така наречената Уѕътна картаФ, изработена от —јў, ≈—, ќќЌ и –уси€, които са и УгарантиФ за прилагането й. Уѕътната картаФ се основа на разм€ната на Узем€Ф срещу УмирФ. ќт »зраел Узем€таФ, от палестинците Ц УмираФ. ћногократно прилаган и познат сценарии, който досега не е сработвал за да донесе мира между евреи и араби. ѕрез този УновФ план прозира Устари€тФ Ц съвременни€т вариант на Уокончателното решение на еврейски€ въпросФ. ƒали постигането на мира в Ѕлизки€ изток ще се реши чрез поредното преразпредел€не на онова, което е останало от »зраелската зем€...?
†††††† ќбещанието, дадено от ¬еликобритани€ през 1917г. с Ѕалфуровата деклараци€, че ѕалестина ще бъде зем€та върху ко€то ще се създаде държава за народа »зраел, препотвърдено през 1920г. на конференци€та на ќЌ в —ан –емо, потретено и от ќќЌ на 29.XI.1947г., и до днес е оспорвано и н€ма никакви гаранции, че ще бъде спазено...»зминалото време е красниречив коментар, че конфронтаци€та с »зраел н€ма да приключи с основаването на нова арабска държава в ѕалестина. —лед създаването й ще настане нова спирала на натиск, закани и насилие за да бъде принуден »зраел да се откаже и от столицата си …ерусалим...†††††††††††††††††††††††††† -† -† -

†††††† ѕрепоръки, мнени€, съвети, на е-mail адрес: todor_mach@abv.bg.

††††††

 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2005-09-14

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: ѕолитика, истори€
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
ѕърво съботата, после недел€та - политически анализ
 
«а да можете да менаджирате произведени€та и да пишете коментари, тр€бва да бъдете логнат чрез бутона "¬ход чрез ‘ейсбук".
   ќтзиви: 0
  print ѕечат  
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
18-06 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
18-06 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
17-06 ћечта за книга - брой 2
17-06 ƒа ме прегърне път€
16-06 ¬реме да се обичаме
ѕълен списък