‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  јудио и ¬идео
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  ѕо брой творби
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  Ќай-нови
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg
 луб 'Ѕуквите'
.
.
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  «ащита на авторското право и на сродните му права
  ƒ€л трети «ащита на авторското право и на сродните му права √лава дванадесета √ражданскоправна защита
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
   
 онкурси  
 онкурс за сатирична комеди€

—“ј“”“ на конкурса за сатирична комеди€ «јлеко  онстантинов» 1. ÷ел на конкурса, провеждан през година е да стимулира създаването на нова българска сатирична комеди€.

 2. ќрганизатор на конкурса е —атирични€т театър «јлеко  онстантинов».

 3.  онкурсът е €вен.

 4. «а участие в него се допускат непубликувани, непостав€ни, не участвали в други конкурси нови сатирични комедии, чийто обем позвол€ва създаване на спектакъл с продължителност от поне 80 минути. Ќе се разглеждат драматургични миниатюри. Ѕро€т на актьорите, необходимите за постав€нето на текста, не бива да надхвърл€ 15 души. ¬секи автор има право на участие с една пиеса.

 5. ѕостъпилите за конкурса творби се оцен€ват от назначено от директора на театъра жури.

 6. ”частието в конкурса става с изпращане на адреса на театъра (—офи€, 1000, ул. „—тефан  араджа” 26, —атиричен театър „јлеко  онстантинов” – за конкурса) на 3 (три) екземпл€ра от сатиричната комеди€, на всеки от които е посочен авторът и телефони и имейл за контакт. ≈кземпл€рите от участващите в конкурса пиеси не подлежат на връщане на авторите след приключване на конкурса.

 7. Ќаградите на конкурса са: Ќаграда «јлеко  онстантинов» за нова българска комеди€, чийто паричен израз 2500 (две хил€ди и петстотин) лева и две поощрени€ от по 500 (петстотин) лева.

 8. ѕо преценка на журито могат да не се присъждат всички награди, включително наградата «јлеко  онстантинов».

 9. —атирични€т театър «јлеко  онстантинов» си запазва правото да постави наградените или една от наградените пиеси до две години след об€в€ването на наградите.

 10. ”слови€та за конкурса се об€в€ват на сайта на театъра и се изпращат в средствата за масова информаци€.

 11. ”слови€та за конкурса се об€в€ват до кра€ на €нуари на предходната година.

 12. ѕиесите се приемат до 15 ноември на предходната година.

 13. –езултатите от конкурса се об€в€ват на 13 €нуари – рождени€т ден на патрона на театъра.

140 години от ќсвобождението на Ѕългари€от турско робство

                   —Ћј¬яЌ— ќ ƒ–”∆≈—“¬ќ ¬  ЅЏЋ√ј–»я


             —офи€, ул. „—лав€нска”- 6, тел. 02/988 27 06


                                    ‘акс: /359 2/ 988 27 06


                                                                        e-mail:slavsociety@ abv.bg      


 


 


                                                    —  “  ј  “  ”  “


                                   за  провеждане  на  национален литературен  конкурс


                          „140 години от ќсвобождението на Ѕългари€от турско робство”


 


 


                —лав€нско дружество в  Ѕългари€, об€в€ва  национален литературен  конкурс  на тема „140 години от ќсвобождението на Ѕългари€  от турско робство”,  за написване  на  стихотворение, разказ, очерк, есе, както и документални материали, свързани с личности,  /включително снимки, публикации в регионални периодични издани€, лични архиви/.


              Ќаградените участници ще бъдат отличени с диплом


              ¬ъв всеки  жанр  ще бъдат връчени  награди по възрастови  групи


 


Ќ€ма ограничение за бро€ на творбите по жанрове, представени от един участник.


ѕърва възрастова група –от 7 до 10 год./ 1-4 клас/


               ¬тора възрастова група –от 11 до 14 год./5-8 клас/


               “рета възрастова група – от 15 до 18 год./9-12 клас/


               „етвърта възрастова група –над 18 год.


               Ћитературните творби ще бъдат оцен€вани от жури, подсигурено от  —лав€нско дружество в Ѕългари€.


                —рок за представ€не на творбите: от 1 юни до 15 октомври 2018г./важи пощенското клеймо за материали,изпратени по пощата/ .


                 ¬секи автор следва да посочи : три имена , възраст, жанр,точен адрес и телефон за контакт.


                ∆уриране: 15-25 октомври 2018г.


                ќб€в€ване на резултатите и връчване на наградите:7.11.2018 г.


                ћатериали за участие изпращайте на адрес:гр.—офи€ 1000 ул.”—лав€нска” є6 - —лав€нско дружество в Ѕългари€  -за конкурса „140 години от ќсвобождението на Ѕългари€ от турско робство”  или  на e-mail: slavsociety@abv.bg      


                 онкурсът се провежда с активното участие на софийските читалища :


                Ќ„ „’ристо —мирненски-1945”- тел.952 06 42 – ¬еселина »ванова


                Ќ„ „–айко јлексиев-1947” –т.952 57 61 – —лава ѕавлова


                


                                                                                 


               


 


 


           Ќј÷»ќЌјЋЌ»я Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— яЌј я«ќ¬ј ЋќћТ2018

 


ќЅў»Ќј Ћќћ


Ќј–ќƒЌќ „»“јЋ»ў≈ „ѕќ—“ќяЌ—“¬ќ” 1856 Ћќћ


 


 


ќ Ѕ я ¬ я ¬ ј “


 


Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–—


яЌј я«ќ¬ј Ћќћ2018


ƒ¬јЌјƒ≈—≈“ќ  »«ƒјЌ»≈


  


     ”слови€: • Ø конкурсът е анонимен;

 • Ø литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;

 • Ø до три литературни творби в три екземпл€ра;

 • Ø размер на творбата – до пет машинописни страници;

 • Ø възраст – от 14 до 35 години;

 • Ø срок за изпращане на творбите – 30 септември 2018 г.


     ћатериалите да се изпращат в  плик на следни€ адрес:


3600 гр. Ћом, ул. —лав€нска є 1, …орданка “ушанска –


главен библиотекар в Ќ„ „ѕосто€нство”1856 Ћом.


     «а въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следни€ е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или да се обадите на тел: 0971/66472.


     Ќеобходими сведени€ за кандидата: име, презиме, фамили€, точен адрес, ≈√Ќ, тел. за връзка.


     ƒанните за участника да се постав€т в отделен плик.


     ўе бъдат присъдени три награди:


     I  награда - 200 лв.


     II награда - 150 лв.


     III награда - 100 лв.


     —пециална награда за участник от Ћом.


     ¬ рамките на Ќј÷»ќЌјЋЌ»я Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— „яЌј я«ќ¬ј Ћќћ2018  ще бъде проведен и конкурс за есе на тема „ћќя“ –ќƒ≈Ќ √–јƒ Ћќћ”, в който могат да участват ученици от ќбщина Ћом на възраст до 18 години. «а този конкурс върху плика добавете («а есе). ¬ажат същите изисквани€, адрес на получаване, имейл и телефон за въпроси и срок на получаване и об€в€ване на резултатите.


     ўе бъдат присъдени три награди:


     I  награда – 100 лв.


     II награда – 50 лв.


     III  награда – 30 лв.


     –езултатите от двата конкурса ще бъдат об€вени на 19 октомври 2018 г. на сайта на ќбщина Ћом:http://www.lom.bg/    


     Ќаградите ще бъдат връчени на 25 октомври 2018 г.


 13 черни котки:  отката, при ко€то живе€

¬тори конкурс „13 черни котки“»звестно е, че хората си вземат домашни любимци, а котките си вземат за отглеждане хора.


«атова об€в€ваме втори€ конкурс на тема „13 черни котки“. ќсновна тема в конкурса е „ отката, при ко€то жив刓


 онкурсът е в три раздела: поези€, проза и черноб€ла фотографи€.


»зисквани€:


ѕоези€ – във файл на WORD, до 2 страници ј4 при 12 пункта шрифт


ѕроза – във файл на WORD, до 6 страници ј4 при 12 пункта шрифт


—нимки – JPEG файл, мах 1200х1200 dpi


ѕроизведени€та си изпращайте на адрес: cats13@bgizdatel.bg


 раен срок 13.09.2018 г.


Ќагради: Ќай-добрите 13 произведени€ от всеки раздел ще бъдат включени в јлманах ‚13 черни котки“. ѕремиерата му ще бъде на ’елоуин, 31.10.2018 г.

Ћитературен конкурс –ада  азалийска

Ќј–ќƒЌќ „»“јЋ»ў≈ “ƒќЅ–» „»Ќ“”Ћќ¬- 1935”1172 —офи€, ж.к. “ƒианабад”, бул. “Ќ. √абровски” 55, тел. 02/868 67 59,  868 66 59    ќб€в€ва ежегодни€ литературен конкурс „–ада  азалийска”за 2018 г., в памет на първата българска поетеса и светска учителка в –одопски€ край –егламент:


 


–         Ќагради за поези€ (едно стихотворение) и проза (едно есе или разказ до три печатни страници) или максимум по едно произведение  от всеки жанр


–          онкурсът е на свободна темабез възрастови ограничени€ за участниците.


–         ѕроизведени€та да не са публикувани до момента и да не са участвали в предишни издани€ на конкурса


–         “ри имена, адрес и телефон за контакт.


–         ѕри изпращане по e-mail, творбата да бъде като прикачен файл, с шрифт “Times new roman” – 12, с написани най-горе вл€во трите имена на автора,  адреса и телефон за кореспонденци€


 


ћатериалите за конкурса да се изпращат в плик на адрес:


 


√р. —офи€, п.к. 1172, ж.к. „ƒианабад,”бул. „Ќикола √абровски”є55, Ќ„ „ƒобри „интулов-1935”- за конкурса


 


»ли на e-mail:  rada.kazaliiska@mail.bg  


 


  раен срок за изпращане на творбите- 1 септември 2018 г.


Ќаграждаването ще се извърши на 1 ноември 2018.


–езултатите от конкурса и наградените творби ще бъдат публикувани в сайта на читалището – chitalishte.info, както и в сайта на фондаци€ „Ѕуквите” след 01.11.2018 г.


 


                      ѕожелаваме  успех  на всички участници !  онкурс Ѕългарио, за тебе те умр€ха!

"‘ондаци€ "Ѕуквите" и военноисторически форум "»стори€та" (istoriata.net) об€вават конкурс за разказ на военноисторическа тема под надслов "Ѕългарио, за тебе те умр€ха".


 онкурсът ще се проведе от 2 юни 2018 г до 31 август 2018 г.


–азделите са два: поези€ и проза, като всеки автор има право на участие с до три произведени€ в раздел.


ѕроизведени€та изпращайте на адрес: istoriata@bukvite.bg


 


Ќагради:


∆урито ще определи по 10 произведени€ от всеки раздел, които ще бъдат издадени на хартиен носител.


ѕремиерата му ще бъде на 27.09.2018 г."Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— Ц Ќќ¬ј «ј√ќ–ј

 


 


Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— – Ќќ¬ј «ј√ќ–ј

*ќрганизатори:

ќбщина Ќова «агора

*”слови€


 онкурсът е анонимен. ѕраво на участие имат автори над 18 – годишна възраст. ¬секи автор може да участва с до 3 непубликувани стихотворени€ в три екземпл€ра, изпратени в запечатан плик, като в по - малък плик приложи: име, адрес, телефони за контакти.

*ќб€в€ването на резултатите и награждаването ще се извърши на ѕразниците на поези€та Ќова «агора 2018 г. в рамките на ѕразника на града.*Ќагради

ўе бъдат присъдени:

Ќаграда на кмета на община Ќова «агора - на участник в конкурса от община Ќова «агора – 150 лв.

ѕърва награда - 150 лв.
¬тора награда - 100 лв.
“рета награда - 80 лв.


*—рокове

 раен срок за предаване на творбите - 31.08.2018 г.

гр. Ќова «агора- 8900
ул. „24-ти май” є1
ќбщина Ќова «агора
за отдел „ ултура, медийна политика и интеграци€ на малцинствата”
«а поетични€ конкурс
тел. за контакти : 0457/6 41 62


  онкурс за дебютна стихосбирка

ѕоради неверо€тни€ успех на книгата "»скам да се влюб€, но не сме€" на Tsvetanka Angelova (почти 300 продадени бройки) реших да дам шанс на още един дебютант.


”слови€:


1. ¬ъзраст на автора до 45 години (определението за млад автор според ёЌ≈— ќ). «а една две години н€ма да прав€ проблем, но все пак не над 50.


2. “ова да е дебютна стихосбирка (за проза си имаме конкурси), най-много втора (приемаме, че не сте знаели как да си подготвите първата книга). јко сте издали 2-3 и н€мате успех, съжал€вам, но и със следващите н€ма да имате.


3. ƒа имате добре подготвена и осмислена книга. ≈дин файл с насъбрани стихове "по ред на написване" изобщо не ми изпращайте.


4. ƒа ми опишете (и убедите) защо имате нужда да издадете тази книга. "јми защото наближавам критичната, а още н€мам книга" не е аргумент. »скам да работ€ с амбицирани автори.


5. √ледайте все пак да е поези€. «нам, че не всички пишат в класически стих, но разни съвремени блудствани€ със —ловото има кой да издава. ѕрочетете си какво е "б€л и свободен стих" преди да ми изпратите книгата.


 


 раен срок за участие: 31.08.2018


 


»зпращайте готовите книги (с големина до 100 стихотворени€) на адрес bogdanov@bukvite.bg, придружени с творческа биографи€ и об€снени€ защо искате да издадете тази книга и какво см€тате да правите с не€.


 онкурсът ми е съвсем личен, не см€там да свиквам жури, нито да се аргументирам в избора си.

ѕ≈“» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— Д√ќ–„»¬ќ ¬»ЌќФ

 Ќј–ќƒЌќ  „»“јЋ»ў≈


„Ѕ–ј“я  ћ»Ћјƒ»Ќќ¬» - 1914” √–. ѕ≈“–»„


ќ–√јЌ»«»–ј


ѕ≈“»  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–—


„√ќ–„»¬ќ  ¬»Ќќ”


        Ќасто€щи€т ежегоден конкурс е учреден през 2014 г. по случай 100-годишнината на  Ќ„ „Ѕрат€  ћиладинови - 1914” и  80-годишни€ юбилей на поета ≈втим ≈втимов


 


                                   “≈ћј


 


 


                   Ћюбовна лирика              


 


                            –≈√Ћјћ≈Ќ“


  


      Ќационални€т поетичен  конкурс „√орчиво  вино” е ежегоден и се провежда през месец септември.


 


    ѕраво  на  участие  имат  лица  над    16  години. 


     онкурсът е анонимен.


    ∆елаещите да участват тр€бва да изпрат€т до 15.08.2018 г. (валидна е датата на пощенското клеймо) гол€м пощенски плик, съдържащ:


v  едно непубликувано и напечатано в 3       екземпл€ра стихотворение на любовна тема;


v  малък, запечатан плик с попълненоза€вление за участие в конкурса, изтеглено от сайта на читалището -  http://chitalishtebratiamiladinovi.org/  и екземпл€р от конкурсната творба, подписана собственоръчно от автора.


     ћаксимален обем на творбата – до 24 реда  (шрифт Times New Roman, големина на шрифта–12)      


       –езултатите от конкурса ще бъдат  публикувани  на  уеб сайта и фейсбук страницата  на  читалището  през месец септември 2018 г.  


          онкурсните  творби  не  подлежат  на  връщане  и  организаторите  си  запазват  правото  да     ги  публикуват  и  репродуцират  с  цел  попул€ризиране  и  презентиране  на  конкурса.


        ќрганизаторите  си  запазват  правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на  промени  в  регламента.


         ¬сички  въпроси  и  казуси, които  не  са  предвидени  в  насто€щи€  регламент, подлежат  на  конкретно  решение  от  страна  на  журито.


         ѕолучили€т първа награда н€ма право да участва в следващите издани€ на конкурса. 


 


 


»«ѕ–јўјЌ≈ Ќј “¬ќ–Ѕ»“≈ «ј ”„ј—“»≈


 


 


 


      “ворбите за участие се изпращат по куриер, по поща или на м€сто, на адрес:


Ќародно  читалище  „Ѕрат€  ћиладинови - 1914”


«а  конкурса „√орчиво вино“


ул. „јлександър  —тамболийски” є 4


гр. ѕетрич  2850, обл. Ѕлагоевград


          


 


                     Ќј√–ј∆ƒј¬јЌ≈                                                ўе бъдат присъдени следните награди:


ѕърва награда: »«ƒј¬јЌ≈ Ќј  Ќ»√ј — ЋёЅќ¬Ќј Ћ»–» ј


¬тора награда - диплом и предметни награди (книги)


“рета награда - диплом и предметни награди (книги)


ѕо решение на журито могат да бъдат присъдени и специални награди. 


«а допълнителна информаци€:


 


¨      GSM 0879 088 501 -  ¬ангели€ “ренева – секретар


¨       GSM 0879 088 507 -  ¬алентина ѕетрова


¨       petrich@dir.bg; metodisti@mail.bg

ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
16-07 ѕоези€ 2016
16-07 «а теб! ƒо поискване
16-07 » нека вс€ко чувство е фиеста
16-07 «а теб! ƒо поискване
16-07 ѕрогласи/Revelations
ѕълен списък