ИЗДАТЕЛСТВО "БУКВИТЕ'

Новият правопис на някои предлози, съюзи и наречия

Време за възкръсване | Илияна Каракочева /Ина Крейн/

Само който не се е зачитал в официалния правописен речник на българския език от 2012 година, само той не е останал „стреснат, трогнат“ и неочарован от промените, отразени в него. За съжаление и автори, и редактори са задължени (както и всички пишещи братя) да се съобразяват с тях. Това понякога никак не е лесно, още по-малко приятно. Затова с днешната колонка ще се опитам да помогна на онези, които искат да се справят успешно с правописа на едни от най-често употребяваните предлози, съюзи и наречия.

 

1.Изрази, състоящи се от предлози и наречия, се пишат слято.

Въпреки, отсам, оттатък

2.Изрази, състоящи се от предлог и съществително име, също се пишат слято.

Вдън, вместо, наместо, според

3. Сложни предлози, образувани от два прости предлога, но означаващи една смислова цялост, също се пишат заедно.

Всред, докъм, допреди, досред, заради, измежду, накрай, насред, открай, откъм, покрай, помежду, поради, посред

4.Някои съюзи и съюзни думи също винаги се пишат слято.

Докато, докогато, доколкото, защото, накъдето, откак, откогато, отколкото, откъдето

5.Съставните съюзи се пишат разделно.

Въпреки че, освен че, макар че, след като, без да, за да, преди да

6. „Затова“ е сложен съюз и винаги се пише слято, но няма нищо общо с комбинацията от предлог и местоимение „за това“, която пък се изписва разделно.

Аз съм му сърдита, затова не му се обадих днес.

Сложният съюз „затова“ е свързваща част между главно и подчинено изречение и показва  причинно-следствена връзка.

Постоянно го питах за това, но той не ми отговаряше упорито.

Комбинацията между предлог и местоимение изпълнява обикновено ролята на допълнение в рамките на простото изречение и се пише разделно.

7. Навреме се пише заедно, но словосъчетанието от време на време – разделно.

8. Докрай се пише слято, но от край до край – разделно; оттогава и досега се пишат слято, но от тогава до сега – разделно; отсега се пише слято, но от сега нататък – разделно.

9.Словосъчетания с ударение върху предлога, се изписват слято.

Надвечер, презглава, привечер, присърце, доземи, дохаки, залудо, отръки, призори

10.Комбинация от съществително и предлог, в което съществителното име е в стара падежна форма, се изписва слято.

Вкупом, вкъщи, встрани, довечера, навеки, наизуст, напосоки, настрани, наяве

11.Когато една словесна комбинация е и наречие, и сбор от съществително плюс предлог, понякога се пишат различно в зависимост каква част на речта са в изречението.

Връщах се от среща с приятел.

Тя живее отсреща.

Мъжът гордо водеше под ръка своята любима.

Само тази тениска ми беше подръка и облякох нея.

12.Наречия, образувани от предлог и съществително име винаги се пишат слято, ако съществителното име няма собствено ударение и не се променя по граматически признаци.

Вследствие, всъщност, догодина, докрай, завчас, издъно, навреме, навръх, наглед, наздраве, наистина, накуп, налице, наместо, наполовина, например, наред, насила, насреща, настрани, насън, наум, начело, нащрек, околовръст, отсреща, отстрани, подред, поначало, предвид, следобед

13. Разделно се пишат и някои изрази като:

от горе до долу, от горе надолу, от ляво надясно, от сега нататък

14. Всички сложни наречия, образувани от предлог и просто наречие, се изписват слято:

вдясно, вляво, догоре, докога, докъде, донякъде, досега, доскоро, дотук, завинаги, занапред, засега, изотзад, набързо, наведнъж, нависоко, навред, навсякъде, навън, навътре, нагоре, наготово, надалеч, надолу, надълго, надясно, накратко, накриво, накъде, наляво, наоколо, наопаки, направо, наскоро, нататък, натясно, наяве, наясно, отвсякъде, отвън, отгоре, отдавна, отдалеч, отдолу, отдясно, откакто, откъде, отляво, отникъде, отново, отнякъде, отпред, отпреди, отрано, отсега, отскоро, оттам, оттатък, оттогава, понякога, поотделно

Човек се учи, докато е жив. При усвояването на правописните правила в българския език това важи с особена сила. Успех на всички, които ще имат търпение да ги научат и прилагат!

 

 

*При списването на колонката е направена справка с „Официален правописен речник на българския език“, изработен от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българска академия на науките, издаден от издателство „Просвета“ - 2012 г.

 

 


2017-11-03

 

 

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)