Ћитературен сайт јвторски
център
 нижарница
 Ќ»√»“≈
≈лектронни
книги
»здателство "Ѕуквите"
¬ход
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
 
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  ќсновни грешки при работа с редактор
  »ма гол€ма не€снота сред авторите какво точно прави редакторът и какво да очакват от него. “ова създава множество проблеми, разминавани€ в очаквани€та и най-вече взаимни обвинени€ за
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
 
 
ѕрепоръчваме
от Boby_
 
ќриси€
ѕирамидално
»стински€т »»
¬тори€т камък
ƒиректен подход
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   Ѕо€н  расимиров  алинов(Boby_)>>ѕирамидално  
ѕирамидално
  Ѕо€н  расимиров  алинов (Boby_)
  –аздел: ‘јЌ“ј—“» ј и ‘ентъзи  
1.
¬ този ден се случиха две много, много странни неща. ћоже и да б€ха свързани, ала казва ли ти н€кой? Ѕеше мрачно мартенско утро. —тари€т хижар, бай ѕетко, бутна външната врата на хижата и т€ се отвори с прот€жно скърцане Ц ръждивите панти имаха нужда от смазване. Ќе че това беше първа грижа на бай ѕетко Ц тази нощ почти не бе спал. —обствените му измъчени от ревматизъм стави скърцаха дори повече от пантите на масивната дъбова врата на хижата.  ато се раздвижеше малко, щеше да му попремине и пак да си припомни младините, когато кръстосваше планината на длъж и на шир, ала сега едва-едва пристъпи през прага, прегънат на две като скършена от невнимателен скиор елхичка.  ато показа главата си през вратата, лъхна го ледени€т дъх на зимата, ко€то ужким тр€бваше вече да си е заминала. —негът прехвърчаше на едри парцали между дърветата. ƒобре поне, че не духаше, инак щеше да е съвсем нетърпимо. Ѕоровата гора насреща му бе притихнала, само натежалите от влажни€ мартенски сн€г клони поскърцваха жално от време навреме. Ѕай ѕетко се позагърна още по-плътно с омацаната в сажди от печката ватенка, с ко€то се бе наметнал на излизане. - ћайка му и мечка, н€ма оправи€! »злезе напред и стъпи насред каменната площадка пред хижата, където през л€тото туристите изкарваха сгъваемите си маси и шезлонги и се наслаждаваха на планинската хладинка, добре дошла след напечените софийски улици. —негът не беше дълбок Ц € имаше пед€ да е навал€ло нощес, € не. Ѕай ѕетко потрепери, макар да усещаше, че времето не е много студено. “р€бваше да понацепи малко дръвца Ц хем да се постопли и раздвижи, хем да има за довечера да си напали печката. ¬лезе обратно в хижата, само колкото да грабне подпр€ната зад вратата брадва. “ъкмо да тръгне към навеса зад старата каменна сграда, където беше купчината с дърва, когато откъм гората се чу силен пукот на трошащи се клони, после глух шум като от падане на нещо тежко върху влажната зем€, а накра€ всичко замр€ и гората пак утихна. Ѕай ѕетко замръзна на м€стото си и бавно се обърна. —тори му се, че вижда нещо между дърветата, но през пелената от сн€г не можеше да е сигурен. ’ижар€т изпсува тихо и затътри крака към гората Ц тр€бваше да провери какво става.  огато достигна първите дървета, вече беше сигурен, че там има нещо гол€мо, макар да не беше сигурен какво е. Ѕай ѕетко се поспр€, прокара мазолестата си длан по излъсканата от дългогодишна употреба дръжка на брадвата, а после € стисна силно с две ръце Ц тежестта и му придаваше малко повече увереност. ѕромуши под клоните, като внимаваше да не събори сн€г във врата си. ќбутите му в тежки планинарски обувки крака вече стъпваха по мека пелена от борови клонки.  акто вървеше приведен напред под най-ниските клони, не виждаше нищо, ала посоката тр€бва да беше тази. ¬ече мислеше да се връща, когато вид€ нещо, което накара очите му да се ококор€т като паници с шарена боб чорба, а краката му Ц да се заковат на м€сто. Ѕрадвата неусетно се изхлузи из ръцете му и тупна глухо пред него. ћащабите на онова, което вид€, б€ха така огромни, че на бай ѕетко му тр€бваха доста секунди, за да осъзнае какво вижда. Ќе че знаеше точно какво е, но поне щеше да е в състо€ние да го опише, ако имаше кой да го помоли за това точно в този момент. ’ижар€т стоеше само на н€колко крачки от гол€ма пирамида, на височина почти колкото най-високите борове в гората. Ќищо н€маше по не€ Ц ни надписи, нито пък прозорци или врати. ќт едини€ край изпод не€ се подаваше дънера на масивно дърво, €вно счупено и затиснато под пирамидата. Ѕай ѕетко си помисли, че н€ма как да е дошла от другаде, освен отгоре. Ќа цв€т беше сребриста, но не притежаваше онзи бл€сък, заради който н€кой веднага би решил, че е метална. ’ижар€т пристъпи напред и докосна пирамидата с протегнатата си ръка. Ѕеше топла на пипане и доста твърда. —транно, но бай ѕетко не изпитваше страх, само едно такова особено неопределимо чувство се надигаше н€къде дълбоко в гърдите му. “ой прокара бавно ръка по повърхността Ц беше леко грапава, но не се усещаха вдлъбнатини или издатини. ¬ този миг се чу тихо жужене и бай ѕетко отдръпна стреснато ръката си и погледна нагоре. ¬ърхът на пирамидата се завърт€ и пропадна навътре, а на негово м€сто се показа ... хижар€т не знаеше точно какво е то, но беше готов да се закълне, че е антена. ¬ече беше в състо€ние да определи чувството, което почти го беше завлад€ло Ц паника! Ѕай ѕетко се обърна и поб€гна през гората обратно към хижата. “ъкмо излезе от гората, когато нещо с€каш стегна гърдите му и той се строполи тежко на колене. ќстра болка го прободе отл€во. ’ижар€т, изведнъж забравил богати€ си набор от сквернослови€, изломоти едва разбираемо през зъби:
- ћайка му и мечка!
ѕосле сърцето му отказа окончателно и той се строполи ничком. —негът продължаваше тихичко да си вали и скоро затрупа безмълвното му т€ло. “олкова за първото странно нещо за този най-обикновен мартенски ден. ¬торото тр€бва да беше свързано с него, ала ако не е така, не бива да се учудвате Ц не винаги е лесно да се свържат две събити€ в причинно-следствена връзка, дори да има такава. “ъй или иначе не това е важното. ¬ажно е какво точно се случи. ј се случи това, че на софи€нци престана да им пука.

2.
«апочваше поредни€т сив ден. √еоргиев седеше на бюрото си и гледаше тъпо в една точка Ц след малко тр€бваше да предаде на шефа онзи доклад за миналото тримесечие, но го мързеше даже да диша. ≈, шефът щеше да почака Ц √еоргиев беше цар на оправдани€та. ћного го биваше да изглежда зает, без всъщност да върши нищо и почти се гордееше с това си качество. »з главата му прехвърчаха оправдани€, кое от кое по-безумни. Ўефът не беше идиот, но √еоргиев чудесно знаеше, че и на него не му пука особено за резултатите Ц това е то държавната работа. У ога се превърнах в чиновник и в червата сиФ Ц помисли си √еоргиев, но точно в този момент в ста€та влезе колежката ѕетрова и го откъсна от мрачните му мисли.
- ƒобрутро! Ц изломоти т€ и му обърна гръб.
√еоргиев само и се озъби Ц двамата хич не се обичаха. Ќосеха се слухове, че ѕетрова се чука с шефа, за да € направи той началник отдел, а √еоргиев от години се целеше точно в това м€сто. “ой не можеше дори да допусне мисълта, че н€каква пачавра може да му отнеме единствени€ шанс за издигане! “€ се позавърт€ покрай копирната машина, като демонстративно въртеше малки€ си задник. √еоргиев преглътна шумно, пъхна пръст под изведнъж стегнали€ се възел на карираната си вратовръзка и го поразшири. ѕосле ужким неволно изпусна химикалката си на пода и се наведе да € вземе, като в същото време хвърли продължителен и изпълнен с копнеж поглед към прашките на ѕетрова, едва покрити от поличката и. “ова вече беше се превърнало в нещо като ритуал между двамата Ц √инчето ѕетрова чудесно знаеше какъв ефект оказва върху мъжете и умееше да се възползва от това. ¬с€ка сутрин минаваше през ста€та на този темерут √еоргиев и му позвол€ваше да надзърне под полата и. “ой пък прекарваше половината предиобед, като си представ€ше как хваща ѕетрова и € тръшва на меки€ килим, после разкъсва дрехите и... ћокри сънища на€ве, общо взето. √еоргиев се позадържа на пода Ц пустата химикалка наистина беше изчезнала н€къде. ћайната и! ћайната му на всичко! —ега или никога! √еоргиев се изправи енергично, отиде до вратата и завърт€ р€зко ключа. ѕосле се приближи до ѕетрова и € хвана за едрите гърди, които никак не отговар€ха на иначе слабичкото и т€ло. “€ се обърна стреснато към него. √еоргиев пусна едната и гърда и бръкна под полата и. »зненадата, изписана на миловидното и, гримирано с незнайно колко сло€ грим личице бавно се смени със страх. “€ го заудр€ с малките си юмручета.
- ѕусни ме бе, педал гнусен! јааааа!
» √еоргиев наистина € пусна. Ќо само колкото да разкъса тънката и блузка и дантелени€ сутиен отдолу. Уя, те циците и били увиснали на та€ курва!Ф Ц помисли си √еоргиев, но това вече н€маше никакво значение. — р€зко движение смъкна полата и надолу, а после разпра прашките и. √инчето се опита да се отскубне от него и да побегне към вратата, но √еоргиев € хвана за рамото, дръпна €, а после силно € зашлеви през лицето.
- я да млъкваш!
ѕодхвана € под мишниците и € качи върху копирната машина. ќпита се да разтвори краката и, но т€ се съпротивл€ваше. √еоргиев заби пръсти в меките и бедра и натисна с всичка сила навън. ’ич не беше дребен мъж и ѕетрова н€маше кой знае какви шансове да му попречи.
- ћммм, бръснеш се значи! Ц каза той по-скоро на себе си, отколкото на не€.
ѕосле разкопча колана си и смъкна панталоните и боксерите си.  огато проникна в не€, ѕетрова изпищ€ пронизително Ц чуха € всички на етажа, а може би дори и в сградата. Ќо на √еоргиев вече не му пукаше нито за болката на √инчето, нито за последстви€та. Ќе им пукаше и на останалите бедни души в учреждението, заети с дребните си ежедневни дела. Ќе че н€кога изобщо им беше пукало, но от нас се иска поне да предположим, че в един нормален ден н€кой би се отзовал на писъка на ѕетрова. ≈, днес не беше нормален ден. Ќа софи€нци престана да им пука.

3.
ѕретъпкани€т автобус се влачеше с пуфтене по околовръстното. ѕешо ћинчев не тр€бваше да е на работа днес, ала шефът му се беше обадил по спешност. »мало да се разтТварва тир с цигари и момчетата н€мало да се оправ€т без ѕешо. ≈, какво да се прави Ц хоп на автобуса и в склада, нищо, че тр€бва да е почивка. ѕешо се опита да се обърне и да се хване за дръжката с другата ръка, но не усп€ Ц н€каква тлъста лелка го подпираше с огромни€ си задник и не му даваше да мръдне. ¬ автобуса смърдеше на спарено и едва се дишаше Ц н€кой €л чесън, друг попрекалил с алкохола снощи, а и по принцип, трети забравил що е бан€. Ќе че на ѕешо му пукаше особено от това Ц сами€т той можеше спокойно да бъде поставен във вс€ка една от ти€ три групи. Ћелката се завърт€ и се обърна с лице към него, като с€каш нарочно се отърка о ѕешо. “очно в то€ момент на ѕешо му падна пелената и съвсем спр€ да му пука. “ой стовари грамадни€ си мургав юмрук право в лицето на жената. ѕосле пусна другата си ръка и повтори упражнението и с не€. Ѕум-бум, като парни чукове. ѕосле още веднъж и още веднъж.  огато спр€, лицето на лелката приличаше на кървава пихти€, а главата и висеше отпусната безжизнено назад. „овекът до лелката дори не помръдна от м€стото си Ц не му пукаше. “€лото и остана изправено чак докато шофьорът не наби р€зко спирачки Ц и на него не му пукаше особено. » изобщо на софи€нци престана да им пука.

4.
«адръстването беше ужасно. Ќищо ново под слънцето, де, но точно днес Ѕичето бързаше. Ќе можеше да настъпи новото си јуди, щото пред него беше наредена плътна колона от коли. Ќ€какъв “рабант му усмърд€ животеца и Ѕичето посегна и включи климатика на затворен цикъл, тъй че да не влиза въздух отвън. ѕосле увеличи музиката, без дори да свали ръка от волана и се отпусна назад в седалката. ќще един, най-много два светофара и щеше да се измъкне, пък на ÷ариградско щеше да настъпи €ко педала. Ќ€маше как да закъснее много.  олоната пред него леко се размърда и колите тръгнаха. Ѕичето вид€ светофара Ц беше вече съвсем близо. ѕосле зеленото се смени на жълто, а то на свой ред отстъпи м€сто на червеното. Ќ€какво цигане просеше на светофара и само това чакаше Ц изкуцука пред колата на Ѕичето със сакатите си крачета. - Ѕате, бате, дай неко€ стТинка, бате! Ѕичето го вид€, ала не му пукаше Ц даде газ и предната брон€ на јудито удари прос€чето през краката. ƒетето се оказа подхвърлено във въздуха, после падна връз предни€ капак и се търкулна напред по бл€скавата сребриста бо€. √умите на колата минаха през него Ц тупур-тупур, а Ѕичето дори не намали. “елцето остана да лежи на кръстовището, а колите минаваха една след друга през него, докато движението не замр€ съвсем заради зверска катастрофа на кръстовището. јла на софи€нци вече не им пукаше.

5.
≈дна сребриста и неблест€ща пирамида бавно се издигна от ¬итоша, от едно закътано местенце малко над  опитито и се понесе с тихо жужене над —офи€. ѕрелет€ над УЅорис IIIФ, после над –уски паметник. ƒокато прелиташе над —ъдебната палата, едини€т лъв вдигна глава и € погледна с жален поглед, ала никой не забел€за това Ц на софи€нци не им пукаше. ѕосле пирамидата се издигна високо нагоре, ускори изведнъж и изчезна н€къде над —тара ѕланина. ¬същност имаше ли изобщо пирамида?  акво значение имат н€какви си сребристи пирамиди, на софи€нци така или иначе не им пука.
ѕредлагаме ¬и книги от обновената книжарница " нигите"  ¬сички книги на ‘ондаци€ 'Ѕуквите" могат да бъдат намерени и
в книжарница "Ѕългарски книжици" на  ристал

Ќай-добрата книжарница за българска литература

 
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© Ѕо€н  расимиров  алинов ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-03-02

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл:
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
 
  ѕосещени€: 4222  ќтзиви: 0
  print ѕечат  
   
   
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
20-07 ѕътища
19-07 јлманах "Ќова българска литература - ѕроза"
19-07 «а книгите и хората
19-07 јлманах ѕроза 2010
19-07 јромат на ёжен в€тър
ѕълен списък